Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 52

Anyankhondo Amphambvu a Yahova

Anyankhondo Amphambvu a Yahova

Mambo wa ku Sirya Bhene-Hadhadhe ayesera kazinji kene toera kumenyana na Aisraeli. Mbwenye, midzidzi yonsene mprofeta Elizeu akhacenjeza mambo wa Israeli pikhafuna kucita Bhene-Hadhadhe. Na thangwi ineyi iye nee akwanisa pikhafuna iye. Natenepa, Bhene-Hadhadhe akhafuna kupha Elizeu. Iye acemeresa anyankhondo onsene a Asirya toera kusaka Elizeu mu nzinda wa Dhotani.

Anyankhondo a ku Sirya afika ku Dhotani namasiku. Mangwana mwace na macibese, ntumiki wa Elizeu abuluka panja mbaona kuti nzinda ukhadazungulirwa na anyankhondo azinji. Iye agopa kakamwe mbakhuwa: ‘Elizeu, tinacitanji?’ Elizeu antawira: ‘Leka gopa, ife tiri na azinji kupiringana iwo.’ Pa ndzidzi unoyu, Yahova acitisa ntumiki wa Elizeu kuona kuti mapiri akhadadzala na makavalo a moto na ngolo za nkhondo.

Mudayesera anyankhondo a ku Sirya kumanga Elizeu, iye aphembera: ‘Yahova, ndaphata miyendo, acitiseni anthu awa kukhala maboliboli.’ Anyankhondo anewa nee akhaladi maboliboli, mbwenye mwakukhonda dikhira iwo nee akhadziwa mbuto ikhali iwo. Elizeu aapanga: ‘Mwatayika, nditowereni, ndinakupangizani munthu anasaka imwe.’ Iwo atowerera Elizeu mpaka ku Samariya kukhakhala mambo wa Israeli.

Mukupita kwa ndzidzi, ku Sirya adzadzindikira mbuto ikhali iwo. Mambo wa Israeli abvundzisa Elizeu: ‘Ndisafunika kuapha onsene?’ Elizeu akhali na mwai toera kupha anthu akhafuna kum’manga. Mbwenye usadziwa pidacita iye? Elizeu alonga: ‘Lekani kuapha.’ Apaseni cakudya, buluka penepo asiyeni aende pyawo.’ Natenepa, mambo wa Israeli aacitira phwando ikulu, buluka penepo aapanga toera abwerere kwawo.

‘Ife tisanyindira kuti pyonsene pinaphemba ife kuna Mulungu mwakubverana na cifuno cace, iye anatibvesera.’—1 Jwau 5:14