Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 55

Anju wa Yahova Atsidzikiza Ezekiya

Anju wa Yahova Atsidzikiza Ezekiya

Utongi wa Asirya ukhadakunda umambo wa madzindza khumi wa Israeli. Senakeribu, mambo wa Asirya akhafuna kukundambo umambo wa madzindza mawiri a Yuda. Iye atoma kukunda mizinda ya Yuda. Mbwenye nzinda ukhafuna iye kakamwe ukhali Yerusalemu. Senakeribu nee akhadziwa kuti Yahova akhatsidzikiza Yerusalemu.

Ezekiya, mambo wa mu Yuda apasa Senakeribu kobiri izinji toera akhonde kumenyana na nzinda wa Yerusalemu. Ngakhale kuti Senakeribu atambira kobiri, iye atuma anyankhondo ace amphambvu toera kufudza Yerusalemu. Anthu a mu nzinda akhagopa kakamwe mudaona iwo kuti Asirya akhafendedzera cifupi. Buluka penepo, Ezekiya aapanga: ‘Lekani gopa. Asirya ndi amphambvu, mbwenye Yahova anadzatiphedza kukhala na mphambvu kupiringana iwo.’

Senakeribu atuma nkwati mphangwa wace anacemerwa Rabhisaki toera kuenda kasingirira anthu a mu Yerusalemu. Rabhisaki alimira kunja kwa nzinda mbakhuwa: ‘Yahova nee anakuphedzani. Ezekiya akukunyengezani. Nkhabepo mulungu anakwanisa kukutsidzikizani.’

Ezekiya abvundza Yahova kuti akhafunika kucitanji. Yahova atawira: ‘Leka gopa thangwi ya pidalonga Rabhisaki. Senakeribu nee anadzakunda Yerusalemu.’ Buluka penepo, Ezekiya atumizirwa matsamba na Senakeribu. Matsamba akhalonga: ‘Leka kunyindira Yahova. Yahova nee anakupulumusa.’ Ezekiya acita phembero: ‘Ndaphata miyendo, Yahova, tipulumuseni, toera anthu onsene adziwe kuti imwe ndimwe Mulungu wandimomwene.’ Yahova atawira: ‘Mambo wa Asirya nee anadzapita mu Yerusalemu. Ndinadzatsidzikiza nzinda wanga.’

Senakeribu akhanyindira kuti mwakukhonda dembuka mbadakunda Yerusalemu. Ntsiku inango namasiku, Yahova atuma anju toera kupha  anyankhondo akhali m’misasa kunja kwa nzinda. Anju unoyu apha anyankhondo akukwana 185.000! Senakeribu aluza anyankhondo ace amphambvu. Iye abwerera kunyumba na manyadzo. Yahova atsidzikiza Ezekiya na nzinda wa Yerusalemu, ninga mukhadapikira iye. Mbudakhala mu Yerusalemu, kodi mbudanyindirambo Yahova?

‘Anju wa Yahova asaikha citsidzikizo n’khundu mwa ale anan’gopa, pontho asaapulumusa.’—Masalmo 34:7