Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 45

Umambo Wakugawika

Umambo Wakugawika

Mu ndzidzi wakuti Salomoni akhalambira Yahova, Aisraeli akhali pa ntendere. Mbwenye Salomoni amanga banja na akazi azinji a madziko anango, akuti akhalambira madzimunthu. Mwapang’ono pang’ono, Salomoni acinja mbatomambo kulambira madzimunthu. Yahova aipirwa mbapanga Salomoni: ‘Umambo wa Israeli unadzagawiwa m’makhundu mawiri. Khundu ikulu ndinadzapasa atumiki ako, khundu ing’ono ndinadzapasa banja yako.’

Yahova abvekesa mwadidi cisankhulo cace. M’bodzi mwa atumiki a Salomoni, akhacemerwa Yerobhoamu, akhacita ulendo mbagumanikana na mprofeta Ahiya. Ahiya apandula nguwo yace m’maphindi 12 mbapanga Yerobhoamu: ‘Yahova anadzapokosera Aisraeli umambo kubulukira pabanja ya Salomoni, mbaugawa m’maphindi mawiri. Kwata maphindi khumi thangwi unadzakhala mambo wa madzindza khumi.’ Mudabva Mambo Salomoni pyenepi akhafuna kupha Yerobhoamu! Natenepa, Yerobhoamu athawira ku Ejito. Mukupita kwa ndzidzi, Salomoni afa, mwanace Robhoamu adzakhala mambo. Buluka penepo, Yerobhoamu aona kuti ukhali ndzidzi toera kubwerera ku Israeli.

Akulu Aisraeli apanga Robhoamu: ‘Ungatsalakana mwadidi mbumba, iwo anadzakhala akukhulupirika kwa iwe.’ Mbwenye  axamwali a Robhoamu alonga: ‘Iwe usafunika kukhala waukali kuna mbumba! Apase basa yakuwanga!’ Robhoamu abvera uphungu wa axamwali ace. Robhoamu akhatsalakana anthu mwakuipa mbapandukirwa nawo. Iwo acitisa Yerobhoamu kukhala mambo wa madzindza khumi wakuti wadzadziwika ninga umambo wa Israeli. Madzindza anango mawiri adzakhala akudziwika ninga umambo Waciyuda, pontho mbakhala akukhulupirika kuna Robhoamu. Madzindza 12 a Israeli adzakhala akugawika.

Yerobhoamu nee akhafuna kuti mbumba yace iende kalambira Yahova mu Yerusalemu, thangwi kweneku kukhali umambo wa Robhoamu. Usadziwa thangwi yanji? Yerobhoamu akhagopa kuti iwo mbadacinja toera kukhala kukhundu ya Robhoamu. Natenepa, Yerobhoamu acita ana ng’ombe awiri a ouro mbapanga mbumba: ‘Yerusalemu ndi kutali. Musafunika kulambira kuno.’ Anthu atoma kulambira anang’ombe a ouro mbasiya pontho kulambira Yahova.

‘Lekani kumangirwa pagoli ibodzi ene na anthu anakhonda khulupira. Kutawira matongero kunabverana tani na kukhonda matongero? Munthu wakukhulupira anabverana tani na munthu wakukhonda khulupira?’—2 Akorinto 6:14, 15