Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 48

Mwana wa Nzice Akhala Pontho Maso

Mwana wa Nzice Akhala Pontho Maso

Mu ndzidzi wacilala peno wakuti madzi nee akhabvumba, Yahova apanga Eliya: ‘Ndoko ku Zarefati, nkazi wa nzice anadzakupasa cakudya.’ Pidafika Eliya pa nsuwo wa nzinda aona nkazi wa nzice mbalokotera nkhuni. Eliya aphemba madzi kuna nzice unoyu. Mukhaenda iye katunga madzi, Eliya ancemera mbalonga: ‘Ndaphata miyendo, ndibwereserembo phindi ya nkate.’ Mbwenye nkazi wa nzice alonga: ‘Ine nkhabe nkate toera kukupasani. Basi ene ndasala na ufa pang’ono na mafuta toera kudya ine pabodzi na mwananga.’ Eliya alonga: ‘Yahova alonga kuti ungandicitira nkate, ufa wako na mafuta ako nee pinadzamala mpaka kumala kwa cilala.’

Natenepa, nkazi wa nzice aenda kunyumba mbaphika nkate toera kupasa Eliya. Ninga mudalongera Yahova, nkazi wa nzice na mwanace adzakhala na cakudya cakukwana mu ndzidzi wacilala. Nkhali yace ya ufa na mafuta pikhapitiriza kukhala pyakudzala.

Mbwenye padzacitika pinthu pyakutsukwalisa. Mwana wa nzice adzaphatwa na utenda mbafa. Nkazi wa nzice aphemba  Eliya toera kumphedza. Eliya akwata mwana unoyu m’manja mwa nkazi wa nzice mbaenda naye n’kwartu yapadzulu panyumba ya nzice. Eliya agonesa mwana unoyu pa talimba mbaphembera: ‘Yahova, ndaphata miyendo, citisani kuti mwana uyu akhale pontho maso.’ Pidaphemba Eliya pikhaoneka ninga pinthu pyakukhonda kwanisika. Pinthu ninga pyenepi, nee pikhadacitika kale. Nkazi wa nzice na mwanace nee akhali a mbumba ya Yahova.

Mwana unoyu adzakhala pontho maso mbatoma kupuma! Eliya apanga nkazi wa nzice: ‘Yang’ana, mwanako ali maso.’ Nkazi unoyu atsandzaya kakamwe mbapanga Eliya: ‘Cincino ndaonadi kuti ndimwe ntumiki wa Mulungu. Ndadziwa pyenepi thangwi musalonga basi ene pidakupangani Yahova.’

‘Yang’anani makhungubwe, iwo nkhabe bzwala nee kubvuna, iwo nkhabe cete nee cikwa, mbwenye Mulungu asaapasa cakudya. Imwe nee ndimwe akufunika kakamwe kupiringana mbalame zenezi?’—Luka 12:24