Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 47

Yahova Awangisa Eliya

Yahova Awangisa Eliya

Yezabhele adziwa pinthu pidacitikira aprofeta a Bhaale. Iye aipirwa kakamwe. Yezabhele atumiza mphangwa kuna Eliya: ‘Mangwana, ndinakupha ninga mudapha iwe aprofeta a Bhaale.’ Eliya agopa kakamwe mbathawira ku thando. Iye acita phembero: ‘Yahova, ine ndaneta. Ndisiyeni pyanga ndife.’ Thangwi yakuneta, Eliya agona pantsi pa muti.

Anju m’bodzi amulamusa mbalonga: “Lamuka, udye.” Eliya aona n’khundu mwace nkate wakupisa na mulinga wa madzi. Iye adya mbamwa mbagona pontho. Anju amulamusa pontho mbalonga: ‘Idya, thangwi unati ucite ulendo wakulapha.’ Natenepa, Eliya adya pontho. Buluka penepo, Eliya acita ulendo wa ntsiku 40 na masiku 40, mpaka kufika ku Phiri ya Horebhi. Pa phiri ineyi, Eliya aenda m’mphako toera kugona. Mbwenye Yahova alonga na Eliya: ‘Uli kucitanji pano?’ Eliya atawira: ‘Aisraeli asiya cibverano cawo na Imwe, mbafudza maguwa anu mbaphambo aprofeta anu onsene. Mbwenye cincino iwo asafunambo kundipha.’

Yahova apanga Eliya: ‘Buluka panja; ndoko pa ntsonga ya phiri.’ Pakutoma, mphepo yamphambvu yapita na pa mphako. Buluka penepo, paoneka citeketeke na moto. Pakumalisa, Eliya abva fala mbikalonga mwacipantsipantsi. Iye aphimbira nkhope yace na kapoti wace mbabuluka m’mphako. Buluka penepo, Yahova abvundza Eliya, thangwi yanji akhathawa. Eliya atawira: “Adasala ndine basi.” Mbwenye Yahova apanga Eliya: ‘Nee wasala wekha tayu. Mu Israeli muli na anthu 7.000 akuti asandilambira. Ndoko toera ukaikhe Elizeu ninga mprofeta m’mbuto yako.’ Mwakukhonda dembuka, Eliya aenda kacita pidampanga Yahova. Tinapfundzanji tinganyerezera pyonsene pidacitikira Eliya? Tingacita pyonsene pinatiphemba Yahova, iye anatiphedza. Tende tione pidacitika mu ndzidzi wakuti madzi nee akhabvumba.

‘Lekani kudzudzumika nee na cinthu cibodzi tayu, mbwenye pa kulonga maphembero, pa kudembetera, pa kucitambo takhuta mudziwise Mulungu pinthu pyanu pyonsene.’—Afilipi 4:6