Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 46

Mayesero pa Phiri ya Karmelo

Mayesero pa Phiri ya Karmelo

Umambo wa madzindza khumi wa Aisraeli ukhali na amambo azinji akuipa. Mambo m’bodzi wakuipa kakamwe akhali Akabu. Iye amanga banja na nkazi wakuipa wakuti akhalambira Bhaale. Nkazi unoyu akhacemerwa Yezabhele. Akabu na Yezabhele acitisa anthu kulambira Bhaale, pontho akhaphesa aprofeta a Yahova. Yahova acitanji? Yahova atuma mprofeta Eliya toera kulonga na Akabu.

Eliya apanga Mambo Akabu kuti, thangwi ya macitiro ace akuipa madzi nee mbadabvumbabve mu Israeli. Mu pyaka pyakupiringana pitatu, madzi nee abvumba. Na thangwi ineyi, pa dziko pakhali na njala. Mukupita kwa ndzidzi, Yahova atuma pontho Eliya toera kulonga na Akabu. Mambo Akabu apanga Eliya: ‘Pyonsene pinacitika ndi thangwi yako!’ Eliya atawira: ‘Nee ndine. Ndimwe anacitisa pyenepi, thangwi mwacitisa anthu toera kulambira Bhaale. Tendeni ticite ipi, toera kuona kuti mbani Mulungu wandimomwene. Cemerani aprofeta a Bhaale na mbumba yonsene toera kugumanyikana pa Phiri ya Karmelo.’

Anthu agumanyikana pa Phiri ya Karmelo. Eliya alonga: ‘Sankhulani anafuna imwe kulambira. Khala Yahova ndi Mulungu wandimomwene muntowere; khala ndi Bhaale, khalani na Bhaale. Ine ndinacita ipi: Aprofeta 450 a Bhaale asafunika kupereka ntsembe mbacemera mulungu wawo. Ine ndinaperekambo ntsembe mbandicemera Yahova. Mulungu anafuna kutumiza moto mbapisa ntsembe ndi Mulungu wandimomwene.’ Mbumba yatawira.

Aprofeta a Bhaale apereka ntsembe. Iwo akhacemera mulungu wawo kutomera macibese mpaka maulo: ‘Bhaale, tibvesere!’ Bhaale nee aatawira, Eliya atoma kuaseka. Eliya alonga: ‘Khuwisani, mulungu wanu Bhaale ali kugona, panango asafuna munthu toera kumulamusa.’ Namaulo, aprofeta a Bhaale apitiriza na kuncemera. Mbwenye Bhaale nee atawira.

Eliya aikha ntsembe yace pa guwa mbaikha madzi mpaka kudzadza guwa. Buluka penepo, acita phembero: ‘Yahova, ndaphata miyendo, siyani kuti mbumba iyi idziwe kuti imwe ndimwe Mulungu wandimomwene.’ Mwakukhonda dembuka, Yahova atumiza moto kubuluka kudzulu mbupisa ntsembe. Anthu akhuwa: ‘Yahova ndi Mulungu wandimomwene!’  Eliya alonga: ‘Aphateni aprofeta a Bhaale!’ Pa ntsiku ineyi, aprofeta 450 a Bhaale aphiwa.

Mudaona Eliya khole ing’ono ku bara, iye apanga Akabu: ‘Madzi asafuna kubvumba. Kwata ngolo yako, ndoko ku nyumba.’ Kudzulu kwadzala na makole, mbitoma kumenya mphepo, buluka penepo, madzi atoma kubvumba. Akabu akwira ngolo yace mbaifambisa mwakucimbiza. Na ciphedzo ca Yahova, Eliya athamanga mwakucimbiza mbapiringana ngolo ya Akabu! Nyatwa yakusowa kwa madzi ikhadamala, mbwenye Eliya mbadathabuka na nyatwa zinango. Nsolo unatowera usalonga pyenepi.

‘Toera anthu akudziweni kuti imwe, dzina yanu ndi Yahova, imwe mwekha ndimwe Wankulu Kakamwe pa dziko yonsene.’—Masalmo 83:18, Tradução do Novo Mundo.