Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akutoma a Khundu 5

Mafala Akutoma a Khundu 5

Pakupita miyezi miwiri kubulukira pidawambuka Aisraeli pa Bara Yakufwira, iwo aenda pa Phiri ya Sinai. Penepo Yahova acita cibverano na mbumba ya Israeli toera ikhale dzindza yakupambulika. Iye aatsidzikiza mbaapasa pyonsene pikhafuna iwo, ninga mana toera kudya, nguwo zakuti nee mbizidasakala na mbuto yakutsidzikizika toera kukhala. Khala ndimwe nyakubala, phedzani mwananu toera kubvesesa kuti thangwi yanji Yahova apasa Aisraeli Mwambo, tabhernakulu na basa ya unyantsembe. Pangani mwananu kufunika kwa kukwanirisa mafala athu, kupitiriza kukhala akucepeseka na kukhala wakukhulupirika ndzidzi onsene kuna Yahova.

MU KHUNDU INO

NSOLO 23

Pikiro ya Yahova

Aisraeli acita pikiro yakupambulika kuna Mulungu pikhali iwo pa Phiri ya Sinai.

NSOLO 24

Iwo Nee Akwanirisa Pikiro Yawo

Mu ndzidzi ukhakwata Mose Mitemo Khumi, mbumba yacita madawo makulu.

NSOLO 25

Nsasa Waulambiri

Nsasa wakupambulika uli na bokosi ya cibverano.

NSOLO 26

Anyakusuzumira Dziko Khumi na Awiri

Yoswa na Kalebu akhali akusiyana na amuna anango khumi akuti akhadendambo kasuzumira dziko ya Kanani.

NSOLO 27

Iwo Apandukira Yahova

Kora, Dhatani, Abhironi na 250 amuna anango adodoma pikhanyerezera iwo kuti akhali ku khundu ya Yahova.

NSOLO 28

Buru ya Bhalaamu Yalonga

Buru yaona munthu wakuti Bhalaamu nee akhamuona.