Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 14

Bitcu Wakuti Akhabvera Mulungu

Bitcu Wakuti Akhabvera Mulungu

Zuze akhali m’bodzi mwa ana ang’ono a Yakobe. Abale ace akulu aona kuti Zuze akhafuniwa kakamwe na babawo. Kodi iwo anyerezeranji thangwi ya pyenepi? Iwo akhali na ntcanje na Zuze, pontho akhamuida. Pidakhala Zuze na ndoto, apanga abale ace pya ndoto zenezi. Iwo anyerezera kuti ndoto zenezi zikhabveka kuti ntsiku inango iwo mbadagodamira Zuze. Iwo adzamuida kakamwe!

Ntsiku inango, abale a Zuze akhatsalakana mabira cifupi na nzinda wa Sikemu. Yakobe atuma Zuze toera kuenda kaaona kuti ali tani. Iwo aona Zuze nakutali mbakafendedzera. Iwo alonga: “Ali kubwera nyandoto. Tendeni, timphe!” Iwo amphata mbamponya mu ncera wakuzika. Mbwenye m’bale wace wankulu akhacemerwa Yuda alonga: ‘Lekani kumupha! M’mbuto mwace, tendeni tin’gulise ninga bitcu.’ Natenepa iwo agulisa Zuze na kobiri 20 za parata kuna anyamalonda a ku Midhiani akhaenda ku Ejito.

Buluka penepo, abale a Zuze abvika kapoti wa Zuze n’ciropa ca mbuzi. Iwo aenda na kapoti kuna baba wawo mbalonga: ‘Nee ndi kapoti wa mwananu uyu?’ Natenepa Yakobe akhanyerezera kuti mwanace aphiwa na cinyama ca ntsanga. Iye atsukwala kakamwe. Nee munthu m’bodzi akhakwanisa kum’balangaza.

Ku Ejito, Zuze aguliswa ninga bitcu kuna nkulu wa anyabasa a Farau akhacemerwa Potifara. Mbwenye Yahova akhaphedza Zuze. Potifara aona kuti Zuze akhaphata basa mwadidi, pontho kuti iye mbadathema kunyindirwa. Mwakukhonda dembuka, Zuze akhayang’anira pinthu pyonsene panyumba ya Potifara.

 Nkazi wa Potifara aona kuti Zuze akhali wakubalika kakamwe na wamphambvu. Ntsiku zonsene iye akhaphemba Zuze toera kugona na iye. Zuze mbadacitanji? Iye akhonda mbalonga: ‘Nkhabe, pyenepi mphyakuipa. Mbuyanga andipasa pyonsene, kusiyapo imwe basi, thangwi ndimwe nkazi wace. Ndingagona na imwe, ndinadzadawira Mulungu!’

Ntsiku inango nkazi wa Potifara ayesera kukakamiza Zuze toera kugona na iye. Iye aphata nguwo za Zuze, mbwenye Zuze athawa. Mudabwerera Potifara panyumba, iye alonga kuti Zuze akhafuna kugona na iye. Iye akhalonga uthambi. Potifara aipirwa kakamwe, mbaikha Zuze n’kaidi. Mbwenye Yahova nee akhadaduwala Zuze.

‘Cepesekani, mphapo, pa djanja yamphambvu ya Mulungu, toera akukuzeni ungafika ndzidzi wace.’—1 Pedro 5:6