Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 16

Yobe Akhali Ani?

Yobe Akhali Ani?

Mu dziko ya Uzi, mukhali mamuna wakuti akhalambira Yahova. Iye akhacemerwa Yobe. Akhali mamuna wakupfuma na wa banja ikulu. Iye akhali wantsisi, akhaphedza atcerengi, akazi adaferwa na amuna awo na anapiana adaferwa na anyakubala awo. Thangwi yakucita kwace pinthu pyadidi, kodi Yobe nee mbadagwerwa na nyatwa?

Yobe nee akhapidziwa, mbwenye Sathani Dyabo akhamuyang’ana. Yahova alonga kuna Sathani: ‘Waona ntumiki wanga Yobe? Pantsi ponsene nkhabepo munthu wadidi ninga iye. Iyembo asandibvera mbacita pinthu pyadidi.’ Sathani atawira: ‘Inde, Yobe asakubverani thangwi imwe musantsidzikiza mbamumpasa nkhombo. Mwampasa dziko ya Uzi na pifuyo. Nkwatireni pyonsene piri na iye, munadzaona kuti iye anasiya kukulambirani.’ Yahova alonga: ‘Cita pyenepi kuna Yobe. Mbwenye leka kumupha.’ Thangwi yanji Yahova atawirisa kuti Sathani ayesere Yobe? Iye akhali na cinyindiro cakuti Yobe nee mbadadawa.

Sathani atoma kuyesera Yobe na nyatwa zizinji. Pakutoma, iye aphatisira anthu ukhacemerwa Asabhei toera kuba ng’ombe na makavalo a Yobe. Buluka penepo, moto wapha mabira onsene a Yobe. Nsoka unango wa anthu ukhacemerwa Akaldhe, waba makamero a Yobe. Atumiki akhaonera pinyama aphiwa. Buluka penepo, pacitika cidengwa cakugopswa. Ana onsene a Yobe afa mu ndzidzi udagwa nyumba ikhacitira iwo phwando. Yobe atsukwala kakamwe, mbwenye iye nee asiya kulambira Yahova.

Sathani akhafuna kuti Yobe athabuke kakamwe, na thangwi ineyi iye acitisa kuti manungo onsene a Yobe adzale na pironda.  Yobe akhala na utenda wakugopswa. Yobe nee akhadziwa thangwi yanji nyatwa zenezi zonsene zikhancitikira. Ngakhale tenepo, Yobe apitiriza kulambira Yahova. Mulungu akhaona pyonsene, pontho akomerwa kakamwe na Yobe.

Buluka penepo, Sathani atuma amuna atatu toera kuyesera Yobe. Iwo alonga: ‘Iwe panango wadawa mbubisa madawo ako. Mulungu akukutcunyusa.’ Yobe alonga: ‘Ine nee ndacita cinthu cakuipa.’ Mbwenye iye atoma kunyerezera kuti Yahova ndiye akhacitisa nyatwa zenezi, pontho alonga kuti Mulungu nee akhambvera ntsisi.

M’phale akhacemerwa Eliyu akhadamatama toera kubvesera makani. Buluka penepo iye alonga: ‘Pyonsene pidalonga imwe mphyauthambi. Yahova ndi nkulu kupiringana pinanyerezera ife. Iye cipo asacita pyakuipa. Iye asaona pinthu pyonsene, pontho asaphedza anthu anathimbana na nyatwa.’

Buluka penepo, Yahova alonga na Yobe: ‘Ukhali kupi pikhacita ine kudzulu na pantsi? Thangwi yanji walonga kuti ine nkhabe bvera ntsisi? Iwe usalonga, mbwenye nee usadziwa thangwi yanji pinthu pisacitika.’ Yobe atawira kuti adodoma mbalonga: ‘Ndadawa. Ndikhabva kulonga pya imwe, mbwenye cincino ndisakudziwani mwadidi. Nkhabe cinthu cinacimwana imwe. Ndilekerereni thangwi ya pinthu pidalonga ine.’

Mu ndzidzi udamala mayesero, Yahova acitisa kuti Yobe akhale pontho na ungumi wadidi mbampasa pinthu pizinji kupiringana pikhali na iye kale. Yobe akhala maso mu pyaka pizinji na umaso wakutsandzaya. Yahova apasa Yobe nkhombo thangwi iye akhabvera ngakhale m’midzidzi yakunentsa. Kodi iwe usafunambo kukhala ninga Yobe, mbupitiriza kulambira Yahova, mwakukhonda tsalakana pinentso?

‘Mwabva pyakupirira kwa Yobe, pontho mwaona kuti Yahova amalisira tani nyatwa zace.’—Tyago 5:11