Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 15

Yahova Nee Aduwala Zuze

Yahova Nee Aduwala Zuze

Pikhali Zuze n’kaidi, Mambo wa ku Ejito, Farau, akhala na ndoto zakuti nkhabe munthu akhakwanisa kuzifokotoza. M’bodzi wa atumiki ace apanga Farau kuti Zuze mbadakwanisa kufokotoza mabvekero a ndoto zace. Mwakucimbiza, Farau acemeresa Zuze.

Farau abvundza Zuze: ‘Unakwanisa kutculula ndoto zanga?’ Zuze atawira Farau: ‘Mu Ejito munadzakhala na pyakudya pizinji mu pyaka pinomwe. Buluka penepo, panadzakhala pyaka pinomwe pya njala. Cincino, sankhulani munthu waudziwisi toera agumanye cakudya kuti dziko ikhonde kufa na njala.’ Farau atawira: ‘Ndinasankhula iwe! Iwe unadzakhala ntongi waciwiri mu Ejito!’ Zuze adziwa tani mabvekero a ndoto za Farau? Iye aphedzwa na Yahova.

Mu pyaka pinomwe, Zuze agumanya pyakudya. Buluka penepo, padzakhala na pyaka pinomwe pya njala pa dziko yonsene, ninga pikhadalonga Zuze. Anthu akhabuluka konsene kwene mbaenda kuna Zuze toera gula pyakudya. Baba wa Zuze abva kuti ku Ejito kuna pyakudya, natenepa atuma anace khumi toera kuenda kweneko kagula cakudya.

Mudafika ana a Yakobe ku Ejito, Zuze aadzindikira kuti ndi abale ace. Mbwenye iwo nee adzindikira Zuze. Iwo agodamira Zuze ninga pikhadalota iye pikhali iye mwana. Zuze akhafuna dziwa khala abale ace akhapitiriza na ntcanje. Natenepa iye aapanga: ‘Imwe ndimwe anyakusuzumira dziko; mwabwera dzaona kufewa kwa dziko yathu.’ Iwo alonga: ‘Nkhabe! Tikhali khumi na awiri mu ubale mwathu. Babathu ndi  m’bodzi ene, ndife a ku dziko ya Kanani, ng’ono wathu asala na babathu, unango afa.’ Zuze alonga: ‘Ndibweresereni m’bale wanu wang’ono. Tenepa ndinadzatawira pinalonga imwe.’ Natenepa, iwo abwerera kuna babawo.

Mudamala cakudya m’banja ya Yakobe, iye atuma pontho anace toera kuenda ku Ejito. Paulendo unoyu iwo akwata m’bale wawo wang’ono Bhenjamini. Toera kuyesera abale ace, Zuze abisa kopo yace ya parata n’sakha ya mbeu ya Bhenjamini, mbapambizira abale ace kuti aiba. Atumiki a Zuze asaka kopo m’masakha mwawo mbaigumana n’sakha ya Bhenjamini, natenepa abale ace atsukwala kakamwe. Iwo aphemba kuti Zuze aatcunyuse m’mbuto mwakutcunyusa Bhenjamini.

Zuze adziwa kuti abale ace acinja. Zuze nee akwanisa kubisa mabvero ace. Iye alira mbalonga: ‘Ndine m’bale wanu Zuze. Babanga aciri maso?’ Abale ace adzuma kakamwe. Iye aapanga: ‘Lekani kutsukwala thangwi ya pidandicitira imwe. Mulungu andibweresa kuno toera kupulumusa umaso wanu. Mphapo cimbizani, ndokoni kakwata babanga mubwere naye kuno.’

Iwo aenda kunyumba toera kapanga babawo mphangwa zenezi na kuenda naye ku Ejito. Pakumala pyaka pizinji, Zuze na babace adzakhala pontho pabodzi.

‘Mungakhonda kulekerera anthu madawo awo, Baba wanu anadzakhondambo kukulekererani madawo.’—Mateo 6:15