Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 LESSON 20

Miliri Mitanthatu Yakutowera

Miliri Mitanthatu Yakutowera

Mose na Aroni aenda kuna Farau kampanga mphangwa za Mulungu: ‘Ungakhondesa mbumba yanga iende, ndinadzabweresa ntcentce mu dziko ino.’ Ntcentce zenezi zikulu zapita m’manyumba mwa Aejito onsene, akupfuma na atcerengi ene. Ejito onsene adzala na ntcentce zenezi. Mbwenye mu dziko ya Goseni ikakhala Aisraeli nee kukhali na ntcentce. Kutomera muliri wacinai, miliri ikhaphekesa Aejito basi. Farau adembetera: ‘Phemba kwa Yahova toera abuluse ntcentce. Ndinasiya mbumba yako iende.’ Mbwenye mudabulusa Yahova ntcentce zonsene, Farau acinja manyerezero. Kodi Farau mbadapfundza kubulukira ku miliri ikhaona iye?

Yahova alonga: ‘Farau angakhondesa mbumba yanga iende, pinyama pya Aejito pinadzaduwala mbapifa.’ Mangwana mwace, pinyama pyatoma kufa. Mbwenye pinyama pya Aisraeli nee pyafa. Farau apitiriza kuuma ntima, pontho nee abvera.

Buluka penepo, Yahova apanga Mose toera kuenda pontho kuna Farau na kuponya dotha ndzulu. Dotha yamwazika mbitoma kuphekesa Aejito. Iyo ikhacitisa Aejito onsene na pinyama kukhala na pironda pyakugopswa. Ngakhale tenepo, Farau nee atawirisa Aisraeli aende.

Yahova atuma pontho Mose toera kupanga Farau mphangwa izi: ‘Ukupitiriza kukhondesa mbumba yanga iende? Mangwana, matalala anadzabvumba mu dziko ino yonsene.’ Mangwana mwace, Yahova  acitisa kudhima mbabvumbisa matalala na moto. Cikhali condzi cikulu cakuti cipo cikhadacitika mu Ejito. Miti yonsene na pyonsene pikhali m’munda pyamala fudzika, kusiyapo dziko ya Goseni. Farau alonga: ‘Phemba Yahova toera amalise muliri uyu, toera ndikusiyeni muende.’ Mbwenye mudamala condzi na matalala, Farau acinja manyerezero ace.

Buluka penepo, Mose alonga: ‘Cincino, anyadzombe anadzadya miti yonsene idasiyiwa na condzi ca matalala.’ Anyadzombe azinji kakamwe adya pyonsene pikhadasala m’maminda na m’miti. Farau adembetera: ‘Phemba Yahova toera abuluse anyadzombe.’ Mbwenye ngakhale pidabulusa Yahova anyadzombe, Farau apitiriza kuuma ntima.

Yahova apanga Mose: ‘Thukula nkono wako kudzulu.’ Mu ndzidzi ubodzi ene kudzulu kwapswipa kakamwe. Mu ntsiku zitatu, Aejito nee akwanisa kuona cinthu nee kuonana. Basi ene Aisraeli akhali na ceza n’nyumba zawo.

Farau apanga Mose: ‘Iwe na mbumba yako ndokoni. Mbwenye siyani pinyama pyanu kuno.’ Mose alonga: ‘Tisafunika kwata pinyama pyathu toera kupereka ntsembe kuna Mulungu wathu.’ Farau aipirwa kakamwe. Iye akhuwa: ‘Buluka pamaso panga! Ndingakuona pontho, ndinakupha.’

‘Munadzaona pontho kusiyanisa kwa pyadidi na pyakuipa na kusiyana kwa anatumikira Mulungu na ale anakhonda kuntumikira.’—Malakiya 3:18