Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 21

Muliri Wacikhumi

Muliri Wacikhumi

Mose apikira Farau kuti iye nee anadzayesera toera kumuona. Mbwenye mbadzati kubuluka apanga Farau: ‘Masiku ano ana amuna onsene akutoma kubalwa a mu Ejito anadzafa, kutomera mwana wa Farau mpaka ana a mabitcu.’

Yahova apanga Aisraeli toera adye cakudya cakupambulika. Iye alonga: ‘Phani mwanabira peno mwanambuzi, mbamukhwaza ciropa cace nkhundu mwa misuwo. Dyani nyama yakuotca pa moto, na mikate yakukhonda tupiswa. Khalani dzololo toera kuenda, mbamubvala ntsapato zanu. Masiku ano ndinakusudzulani.’ Kodi usanyerezera kutsandzaya kudakhala na Aisraeli?

Na masiku anewa, anju wa Yahova aenda m’manyumba onsene a mu Ejito. Nyumba zinakhonda iye kuona ciropa n’khundu mwa misuwo, mwana wakutoma akhafa. Mbwenye anju unoyu apita na padzulu pa nyumba zidaikhwa cidzindikiro na ciropa. Mabanja onsene Aejito, akupfuma na atcerengi, aferwa na mwana. Mbwenye nee m’bodzi mwa Aisraeli aferwa na mwana.

Ngakhale mwana wa Farau afa. Farau nee akwanisa kupirira. Mwakucimbiza, iye apanga Mose na Aroni: ‘Lamukani. Bulukani n’dziko mwanga! Kalambireni Mulungu wanu. Kwatani pifuyo pyanu muende.’

 Na mwezi wakudzala, Aisraeli abuluka mu Ejito, m’mabanja na madzindza. Amuna Aisraeli akhali akukwana 600.000 pabodzi na akazi azinji na anapiana. Anthu anango azinji aendambo pabodzi na iwo toera akwanisembo kulambira Yahova. Cincino Aisraeli akhali pa ufulu!

Toera kukumbuka kuti Yahova aapulumusa tani, iwo akhadya cakudya ceneci cakupambulika kabodzi pa caka. Cakudya ceneci cikhacemerwa Paskwa.

‘Na thangwi ineyi ndakusiya na umaso: toera ndipangize mphambvu yanga thangwi ya iwe, pontho toera dzina yanga isimbwe pa dziko yonsene yapantsi.’—Aroma 9:17