Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 7

Nyumba ya Bhabheli

Nyumba ya Bhabheli

Mudamala Cigumula, ana a Nowa adzakhala na anapiana azinji. Buluka penepo, mabanja awo akula mbatoma kubalalika pa dziko yapantsi, ninga pidaapanga Yahova toera kucita.

Mbwenye mabanja anango nee abvera Yahova. Iwo alonga: ‘Tendeni, timange nzinda na nyumba yakuti ntsonga yace iphatane na kudzulu. Tenepa tinadzabvekesa mbiri yathu.’

 Yahova nee akomerwa na pikhacita anthu anewa, iye atonga toera kualimirisa. Usadziwa kuti acita tani pyenepi? Iye aacitisa kulonga pilongero pyakusiyana. Nakuti nee akhabverana, iwo alimira kumanga nyumba. Nzinda unoyu ukhamanga iwo wadzadziwika ninga Bhabheli, wakuti usabveka ‘Uviavia.’ Anthu atoma kufuluka mbaenda kakhala mbuto zinango pa dziko. Mbwenye iwo akhapitiriza kucita pinthu pyakuipa m’mbuto zikhaenda iwo. Kodi akhalipo munthu wakuti akhapitiriza kufuna Yahova? Tinadzadinga pyenepi mu nsolo unatowera.

‘Thangwi munthu anakuzika ekha anadzacepeswa, mbwenye munthu anacepeseka ekha anadzakuziwa.’—Luka 18:1