Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 9

Mwana Akhadikhirwa!

Mwana Akhadikhirwa!

Abhrahamu na Sara amala pyaka pizinji mbadamala kumanga banja. Iwo asiya nyumba yawo yadidi ku Uri mbaenda kakhala m’misasa. Mbwenye Sara nee adungunya, thangwi iye akhanyindira Yahova.

Sara akhafuna kakamwe kukhala na mwana mpaka kufikira kupanga Abhrahamu: ‘Ndzakazi wanga Agare angakhala na mwana, iye anadzakhala ninga wanga.’ Mukupita kwa ndzidzi Agare akhala na mwana wamamuna. Dzina yace ikhali Ismaeli.

Mukupita pyaka pizinji, mukhakhala Abhrahamu na pyaka 99 na Sara 89, iwo atambira alendo atatu. Abhrahamu aacemera toera kupuma pa n’thundzi toera kuapasa cakudya. Usadziwa kuti alendo anewa akhali ani? Iwo akhali aanju! Iwo apanga Abhrahamu: ‘Caka cinafuna kudza pa ndzidzi ninga uno, nkazi wako Sara anadzakhala na mwana wamamuna.’ Sara akhali nkati mwa nsasa mbakabvesera. Iye aseka ekhene mbanyerezera: ‘Ine ndakalamba, ndinakwanisadi kukhala na mwana?’

Caka cidatowera, Sara abala mwana wamamuna ninga mudapikira anju wa Yahova. Abhrahamu ancemera Izaki. Dzina ineyi isabveka ‘Kutsandzaya.’

 Phikali Izaki na pyaka pixanu, Sara aona Ismaeli mbakatcinga na kuseka Izaki. Sara akhafuna kutsidzikiza mwanace. Natenepa iye apanga Abhrahamu toera Agare na Ismaeli abuluke pa nyumba. Pakutoma, Abhrahamu nee akhafuna kucita pyenepi. Mbwenye Yahova alonga na Abhrahamu: ‘Cita pinakuphemba Sara; ine ndinadzatsalakana Ismaeli. Mbwenye ndi kwa Izaki kunafuna balwa dzindza inafuna khala na dzina yako.’

‘Thangwi ya kukhulupira, Sara, apaswa mphambvu zakubala mwana; thangwi iye akhanyerezera kuti uyu akhadampikira akhali wakukhulupirika.’—Ahebere 11:11