Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 11

Kuyeserwa Kwa Cikhulupiro

Kuyeserwa Kwa Cikhulupiro

Abhrahamu apfundzisa mwanace Izaki toera kufuna Yahova na kunyindira mapikiro ace onsene. Mbwenye pikakhala Izaki na pyaka 25 pyakubalwa, Yahova aphemba Abhrahamu toera kucita cinthu cakunentsa kakamwe. Cikhali cipi?

Mulungu apanga Abhrahamu: ‘Ndaphata miyendo, kwata mwanako m’bodzi ekha mbuenda ku dziko ya Moriya, kweneko unadzampereka ninga ntsembe paphiri.’ Abhrahamu nee akhadziwa kuti thangwi yanji Yahova am’phemba toera kucita pyenepi. Ngakhale tenepo iye abvera Yahova.

Mangwana mwace namacibese, Abhrahamu akwata Izaki na mabitcu ace awiri mbaenda ku Moriya. Pakumala ntsiku zitatu iwo akwanisa kuona mapiri na kutali. Abhrahamu apanga mabitcu ace toera adikhire mu ndzidzi wakuti iye na Izaki akuenda kapereka ntsembe. Abhrahamu apasa Izaki nkhuni toera kuthuka, mbwenye Abhrahamu akwata mpeni. Izaki abvundza babace: ‘Cinyama cace ciri kupi toera kupereka ntsembe?’ Abhrahamu atawira: ‘Mwananga, Yahova anadzatipasa.’

Mudafika iwo ku phiri, amanga guwa ya ntsembe. Buluka penepo, Abhrahamu amanga manja na miyendo ya Izaki mbamuikha padzulu pa guwa ya ntsembe.

Pidakwata Abhrahamu mpeni, anju wa Yahova ancemera kubulukira kudzulu: ‘Abhrahamu! Leka kupha mwana! Cincino ndadziwa kuti iwe usakhulupira Mulungu  thangwi watawira na ntima onsene kupereka mwanako ninga ntsembe.’ Buluka penepo, Abhrahamu aona bira pa thunduzi. Asudzula Izaki mwakucimbiza mbapereka ntsembe ya bira mbuto mwa mwanace.

Kubulukira pa ntsiku ineyi, Yahova acemera Abhrahamu xamwali wace. Usadziwa thangwi yanji? Abhrahamu acita pyonsene pidam’phemba Yahova, ngakhale iye nee akhadziwa kuti thangwi yanji Yahova akham’phemba toera kucita pyenepi.

Yahova abwereza pikiro yace kuna Abhrahamu: ‘Ndinadzakupasa nkhombo mbandinjipisa mbumba yako ninga nyenyezi zakudzulu.’ Pyenepi pisabveka kuti Yahova mbadadzapasa nkhombo anthu onsene adidi kubulukira kwa mbumba ya Abhrahamu.

‘Mulungu afuna anthu a pantsi pano pikulu pyene, mbapereka Mwana wace m’bodzi ekha toera munthu anan’khulupira, aleke kufudzwa, mbwenye agumane umaso wakukhonda mala.’—Jwau 3:16