Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akutoma a Khundu 3

Mafala Akutoma a Khundu 3

Bhibhlya isalonga kuti pakumala Cigumula, anthu akhatumikira Yahova akhali akucepa kakamwe. M’bodzi mwa anthu anewa akhali Abhrahamu, wakuti akhadziwika ninga xamwali wa Yahova. Thangwi yanji iye akhacemerwa xamwali wa Yahova? Khala ndimwe nyakubala, phedzani mwananu toera adziwe kuti Yahova asanfuna, pontho asafuna kumphedza. Ninga pidacita Abhrahamu, Lote na Yakobe, ife tinakwanisambo kuphemba Yahova toera atiphedze. Tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova anadzakwanirisa mapikiro onsene analonga iye.

MU KHUNDU INO

NSOLO 7

Nyumba ya Bhabheli

Anthu anango atonga kumanga nzinda na nyumba yakuti mbidafunika kukhuya kudzulu. Thangwi yanji mwakukhonda dembuka Mulungu aacitisa kulonga pilongero pyakusiyana?

NSOLO 8

Abhrahamu na Sara Abvera Mulungu

Thangwi yanji Abhrahamu na Sara abuluka mu nzinda wawo mbaenda kakhala ku dziko ya Kanani?

NSOLO 9

Mwana Akhadikhirwa!

Mulungu mbadakwanirisa tani cifuniro cace kuna Abhrahamu? Ndi mwana upi wa Abhrahamu mbadacita khundu mu pikiro ineyi—Izaki peno Ismaeli?

NSOLO 10

Kumbukani Nkazi wa Loti

Mulungu acitisa moto na enxofre kubvumba pa Sodhoma na Gomora. Thangwi yanji mizinda ineyi yafudzwa? Thangwi yanji tisafunika kukumbuka nkazi wa Loti?

NSOLO 11

Kuyeserwa Kwa Cikhulupiro

Mulungu apanga Abhrahamu: ‘Ndaphata miyendo, kwata mwanako m’bodzi ekha mbuenda ku dziko ya Moriya, kweneko unadzampereka ninga ntsembe paphiri.’ Kodi Abhrahamu mbadathimbana tani na kuyeserwa kweneku kwa cikhulupiro?

NSOLO 12

Yakobe Atambira Unthaka

Izaki na Rebheka ali na ana awiri amamphasa akucemerwa Ezau na Yakobe. Nakuti Ezau akhali wakutoma kubalwa, iye akhafunika kuwina unthaka wakupambulika. Thangwi yanji iye acinja unthaka na mbale ya pyakufwira?

NSOLO 13

Yakobe na Ezau Akhazikisa Ntendere

Kodi Yakobe atambira tani nkhombo kubulukira kuna anju? Iye akhazikisa tani ntendere na Ezau?