Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 4

Ukali ndi Wakugopswa

Ukali ndi Wakugopswa

Pidabuluswa Adhamu na Eva m’munda wa Edheni, adzakhala na ana azinji. Mwana wawo wakutoma ndi Kayini, iye akhali mulimi, waciwiri ndi Abheli, iye akhali nkumbizi.

Ntsiku ibodzi, Kayini na Abheli apereka ntsembe kwa Yahova. Iwe usadziwa ntsembe ninji? Ndi muoni wakupambulika. Yahova atsandzaya kakamwe na ntsembe ya Abheli, mbwenye nee atsandzaya na ntsembe ya Kayini. Pyenepi pyacitisa Kayini kukhala na ukali. Yahova acenjeza Kayini kuti ukali wace mbudantsogolera toera kucita cinthu cakuipa. Mbwenye Kayini nee abvera.

M’mbuto mwace, Kayini apanga Abheli: ‘Tende ku munda.’ Mu ndzidzi ukakhala iwo okhene m’munda, Kayini amenya m’bale wace mbamupha.  Ninji pidacita Yahova? Yahova atcunyusa Kayini mu kuntumiza kutali na banjace. Kayini nee mbadakwanisa kubwerera pontho kunyumba.

Tisapfundzanji na pyenepi? Midzidzi inango, pinthu nee pisacitika ninga munafunira ife, pyenepi pinaticitisa kukhala na ukali. Tingadzindikira pyenepi, peno munthu angaticenjeza tisafunika kucinja mwakucimbiza mbatitsalakana mabvero athu m’mbuto mwakuasiya mpaka kukhala na ukali.

Abheli akhali munthu wadidi, pontho akhafuna Yahova. Na thangwi ineyi, Yahova nee anadzan’duwala. Mulungu anadzacitisa Abheli kukhala pontho maso pa dziko yapantsi mu paraizu.

‘Pakutoma uende kasekesana na m’bale wako. Ungamala bwera pontho dzapereka muoni wako.’—Mateo 5:24