Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 5

Bote ya Nowa

Bote ya Nowa

Mukupita kwa ndzidzi pa dziko yapantsi padzakhala na anthu azinji. Azinji mwa iwo akhali akuipa. Ngakhale aanju anango kudzulu adzakhala akuipa. Iwo athamangiswa kudzulu mbabwera pa dziko ino yapantsi. Usadziwa thangwi yanji iwo acita pyenepi? Thangwi iwo akhafuna kukhala amuna toera kumanga banja na akazi.

Aanju anewa akuipa na akazi adakwata iwo adzakhala na anapiana. Ana anewa adzakula mbakhala amphambvu kakamwe na anyakuthusa anango. Pontho iwo akaphekesa anthu. Yahova nee mbadatawirisa pyenepi kupitiriza. Natenepa iye atonga toera kufudza anthu akuipa na Cigumula.

Mbwenye pakhali mamuna unango wadidi. Iye akhafuna Yahova. Dzina yace ikhali Nowa. Iye akhali wakumanga banja, pontho akhali na ana atatu, akhacemerwa Semu, Hamu na Yafeti. Ana anewa akhali akumanga banja. Yahova apanga Nowa toera kumanga bote ikulu, toera kupulumusa Nowa na banjace pa Cigumula. Bote ndi bokosi peno kaixa ikulu kakamwe yakuti inakwanisa kuberuka m’madzi. Yahova apanga pontho Nowa toera kupitisa pinyama pizinji nkati mwa bote.

Mwakukhonda dembuka, Nowa atoma kumanga bote. Nowa na banjace amala pyaka 50 mbakamanga bote. Iwo amanga bote ninga mudalongera Yahova. Mu ndzidzi unoyu, Nowa acenjeza anthu pya Cigumula. Mbwenye nee m’bodzi adam’bvera.

Pakumalisira, wadzafika ndzidzi toera iwo apite m’bote. Ninji pidacitika?

‘Sawasawa ninga mudacitira anthu ntsiku za Nowa, tenepa anadzacitambo pa ntsiku yakubwera kwa Mwana munthu.’—Mateo 24:37