Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 6

Anthu Asere Apulumuka Mbapita N’dziko Ipswa

Anthu Asere Apulumuka Mbapita N’dziko Ipswa

Nowa, banjace na pinyama apita m’bote. Yahova afunga nsuwo, madzi mbatoma kubvumba. Madzi abvumba kakamwe bote mbitoma kuberuka. Natenepa, dziko yonsene yadzala na madzi. Anthu onsene akuipa akhali kunja kwa bote afa. Mbwenye Nowa na banjace akhali akutsidzikizika m’bote. Nowa na banjace atsandzaya kakamwe thangwi yakubvera Yahova.

Madzi abvumba ntsiku 40 na masiku 40, buluka penepo, iwo alimira kubvumba. Mwapang’ono pang’ono madzi atoma kupwa. Pakumalisa, bote yatsakama pa phiri. Mbwenye pa dziko pakhapitiriza na madzi mazinji, natenepa Nowa na banjace apitiriza kukhala m’bote.

Mwapang’ono pang’ono, madzi apwa. Mbwenye, Nowa na banjace amala cifupi pyaka piwiri nkati mwa bote. Natenepa, Yahova aapanga toera abuluke m’bote mbakhala mu dziko ipswa. Iwo apereka takhuta thangwi Yahova aapulumusa mbapereka ntsembe kuna Yahova.

Yahova atsandzaya na ntsembe ineyi. Iye apikira kuti cipo anadzafudza pontho pinthu pa dziko mukuphatisira cigumula. Ninga cidzindikiro ca pikiro ineyi, Yahova acita utawaleza kuoneka kudzulu. Waona kale utawaleza?

Buluka penepo, Yahova apanga Nowa na banjace toera akhale na ana mbadzadza dziko yapantsi.

‘Nowa apita m’boti, anthu ale hadanyerezera cinthu tayu, mpaka kufika Cigumula cidapha onsene.’ —Mateo 24:38, 39