Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 3

Adhamu na Eva Nee Abvera Mulungu

Adhamu na Eva Nee Abvera Mulungu

Ntsiku ibodzi Eva akhali ekhene, nyoka yabwera mbilonga na iye. Nyoka yalonga: ‘Ndimomwene kuti Mulungu akukhondesani kudya misapo yonsene ya miti ya m’munda?’ Eva atawira: ‘Tinadya misapo ya miti yonsene ya m’munda, kusiyapo muti ubodzi. Tingadya nsapo wa muti unoyu tinadzafa.’ Nyoka yatawira: ‘Nkhabe nee munadzafa tayu. Mungadya, imwe munadzakhala sawasawa na Mulungu.’ Pyenepi pikhali pyandimomwene? Nkhabe, ukhali uthambi. Mbwenye Eva atawira uthambi unoyu. Mu ndzidzi ukhayang’ana Eva muti unoyu, cifuno toera kudya misapo yace cikhathimizirika. Iye adya mbapasambo Adhamu. Adhamu akhadziwa kuti mbadakhonda kubvera Mulungu iwo mbadafa. Mbwenye Adhamu adya nsapo maseze akhadziwa.

Mukupita kwa ndzidzi, Yahova alonga na Adhamu na Eva. Iye aabvun- dza thangwi yanji nee abvera. Eva apasa mulando nyoka mbwenye Adhamu apasa mulando Eva. Nakuti Adhamu na Eva nee abvera, Yahova aabulusa m’munda wa Edheni. Toera kukhala na cinyindiro cakuti iwo nee anabwerera pontho m’munda, Yahova aikha aanju na supada ya moto pa nsuwo wa munda.

Yahova alonga kuti ule adalonga utham- bi kuna Eva asafunika kutcunyuswa. Mwandimomwene nee ndi nyoka idalonga na Eva. Yahova nee acita nyoka toera kulonga. Adacitisa nyoka kulonga akhali anju wakuipa. Anju unoyu acita pyenepi toera kunyengeta Eva. Anju unoyu asacemerwa Sathani Dyabo. Ntsogolo, Yahova anadzafudza Sathani toera akhonde kunyengeta anthu kuti acite pinthu pyakuipa.

‘Kubulukira pakutoma Dyabo akhali nyakuipa, iye nkhabe longa pya undimomwene angalonga uthambi ndi makhaliro ace, thangwi iye ndi nyauthambi.’—Jwau 8:44