Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 99

Nyakuonera Kaidi Apfundza Undimomwene

Nyakuonera Kaidi Apfundza Undimomwene

Ku Filipi kukhali ntsikana wakuti akhali na demonyo. Demonyo akhacitisa ntsikana unoyu kulotera pinthu pya kutsogolo. Pontho iye akhapfumisa anthu azinji thangwi ya basa ineyi. Pidabwera Paulu na Sila ku Filipi, ntsikana unoyu aatowera mu ntsiku zizinji. Buluka penepo, demonyo ancitisa kulonga tepa: ‘Amuna awa ndi atumiki a Mulungu Wamphambvu Zonsene.’ Pakumalisa, Paulu apanga demonyo: ‘Mu dzina ya Yezu, buluka muna ntsikana uyu!’ Demonyo abuluka.

Anthu akhapfumiswa na ntsikana pidadzindikira iwo kuti nee akhawina pontho kobiri, aipirwa kakamwe. Iwo akwekweta Paulu na Sila mbaaendesa ku utongi, mbalonga: ‘Amuna awa nee akubvera mwambo, pontho akucita uviyaviya mu nzinda onsene.’ Anyakutonga alonga kuti Paulu na Sila asafunika kumenywa mbaikhwa n’kaidi. Nyakuonera kaidi aaphata mbaaikha n’kaidi yacidima mbamanga miyendo yawo patabwa.

Paulu na Sila akhaimba nyimbo zakusimba Yahova, ngakhale anyankaidi anango akhabvesera. Mwakukhonda dembuka, pakati pa masiku pacitika citeketeke cikulu mbacicitisa kaidi kutekenyeka kutomera kudzulu mpaka pantsi. Misuwo ya kaidi yafunguka, maunyolo akhadamanga anyankaidi agwandika, pontho matabwa asudzuka. Nyakuonera kaidi athamanga mbabwera n’kaidi mbaona kuti misuwo yafunguka. Iye akhanyerezera kuti anyankaidi onsene akhadathawa, natenepa akhafuna kupheka ekhene.

Mwakucimbiza, Paulu akhuwa: ‘Leka kupheka! Tonsene tiri muno!’ Nyakuonera kaidi aenda mbagumana Paulu na Sila, natenepa akhurudzika. Iye aabvundza: ‘Ndisafunika kucitanji toera kupulumuka?’ Iwo ampanga: ‘Iwe na anthu a panyumba pako musafunika kukhulupira Yezu.’ Buluka penepo, Paulu na Sila aapfundzisa mafala a Yahova. Na thangwi ineyi nyakuonera kaidi na onsene a panyumba pace abatizwa.

‘Anthu anadzakumangani, mbakutcingani. Munadzaperekwa m’masinagoga na n’kaidi. Anthu anadzakuperekani kuna amambo na kuna anyakutonga thangwi ya dzina yanga. Pyenepi pinadzakucitirani umboni.’—Luka 21:12, 13