Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 97

Kornelyo atambira nzimu wakucena

Kornelyo atambira nzimu wakucena

Ku nzinda wa Sezareya kukhali na nkulu wa anyankhondo wakufunika kakamwe Waciroma akhacemerwa Kornelyo. Maseze iye nee akhali Muyuda, Ayuda akhamulemedza. Mwakukoma ntima, iye akhaphedza anyakutcerenga. Kornelyo akhakhulupira Yahova na akhacita phembero mwakubwereza-bwereza. Ntsiku inango, anju aonekera pana Kornelyo mbalonga: ‘Mulungu abva maphembero ako. Natenepa, tuma amuna toera akacemere Pedhru ku Jope toera abwere panyumba pako.’ Mwakukhonda dembuka, Kornelyo atuma amuna atatu toera kuenda ku Jope.

Mu ndzidzi unoyu, Pedhru aoneswa masomphenya ku Jope. Iye akhadaona pinyama pyakuti Ayuda nee akhatawiriswa kupidya. Natenepa, iye abva fala ikhalonga kuti asafunika kudya pinyama pyenepi. Pedhru akhonda, mbalonga: ‘Ine cipo ndadya kale cinyama cakukhonda cena mu umaso wanga.’ Buluka penepo, fala yalonga: ‘Leka cemera pinyama pyenepi kuti ndi pyakukhonda cena. Mulungu apicenesa.’ Pedhru apangwa pontho: ‘Alipo amuna atatu pansuwo. Lamuka, ndoko nawo pabodzi.’ Pedhru aenda pansuwo mbabvundza amuna anewa kuti thangwi yanji ali penepo. Iwo atawira: ‘Ife tatumiwa na Kornelyo, wakuti ndi nkulu wa anyankhondo Waciroma. Iwe usafunika kuenda kunyumba kwace ku Sezareya.’ Amuna anewa atatu agona panyumba pa Pedhru. Pidaca kunja, Pedhru na amuna anewa atatu pabodzi na abale anango a ku Jope aenda ku Sezareya.

Pidafika Pedhru, Kornelyo agodama kutsogolo kwace. Mbwenye Pedhru alonga: ‘Lamuka, thangwi ndine munthu ninga iwe. Mulungu andipanga toera ndibwere panyumba pako, ngakhale Ayuda nee asaenda m’manyumba mwa Ajentiu. Mphapo ndaphata miyendo, ndipange thangwi ya kundicemera kwako.’

Kornelyo apanga Pedhru: ‘Mu ntsiku zinai zidapita ndikhaphembera kuna Mulungu, penepo anju m’bodzi andipanga toera kukucemera. Taphata miyendo, tipfundzise mafala a Yahova.’ Pedhru alonga: ‘Cincino ndabvesesa mwadidi kuti Mulungu nkhabe kuyang’ana nkhope, mbwenye pa mitundu yonsene, Mulungu asakomerwa na ale anan’gopa mbacita pyadidi.’ Pedhru atoma kuapfundzisa pinthu pizinji thangwi ya Yezu. Buluka penepo, Kornelyo na anthu akhali na iye pabodzi atambira nzimu wakucena mbabatizwa.

‘Pa mitundu yonsene, Mulungu asakomerwa na ale anan’gopa mbacita pyadidi.’ —Machitiro 10:35