Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 94

Anyakupfundza Atambira Nzimu Wakucena

Anyakupfundza Atambira Nzimu Wakucena

Pakupita ntsiku khumi pidamala Yezu kuenda kudzulu, anyakupfundzace atambira nzimu wakucena. Ikhali Pentekoste ya 33 N.W., pontho anthu akhadabwera ku Yerusalemu kubuluka m’mbuto zizinji toera kudzacita phwando. Mu nyumba yandzulu mukhadagumanyikana anyakupfundza a Yezu akukwana 120. Mwakukhonda dembuka, pacitika cinthu cakudzumatirisa. Cinthu cinango ninga lirimi ya moto caonekera pa nsolo wa anyakupfundza onsene. Natenepa onsene atoma kulonga pilongero pyakusiyana. Dzumbi ikulu ninga condzi yabveka mu nyumba yonsene.

Alendo adabuluka madziko anango adabwera ku Yerusalemu, abva dzumbi mbaenda n’nyumba toera kuona pikhacitika. Iwo adzumatirwa pidabva iwo anyakupfundza mbakalonga pilongero pyawo. Iwo alonga: ‘Anthu awa ndi a ku Galileya. Thangwi yanji akukwanisa kulonga pilongero pyathu?’

Buluka penepo, Pedhru na anyakupfundza anango alimira kutsogolo kwa mbumba. Pedhru apanga anthu thangwi ya kuphiwa kwa Yezu,  pontho kuti Yahova amulamusa muli akufa. Pedhru alonga: ‘Cincino Yezu ali kudzulu ku nkono wamadyo wa Mulungu, pontho atumiza nzimu wakucena udapikira iye. Ndi thangwi yace mukuona na kubva pirengo pyenepi.’

Anthu akhuyiwa kakamwe na mafala a Pedhru. Na thangwi ineyi iwo abvundza: ‘Mphapo tisafunika kucitanji?’ Iye aapanga: ‘Tcunyukani madawo anu mbamubatizwa mu dzina ya Yezu Kristu. Imwe munatambirambo muoni wa nzimu wakucena.’ Pa ntsiku ineyi, anthu cifupi 3.000 abatizwa. Kubulukira penepo, anyakupfundza athimizirika mwakucimbiza kakamwe mu Yerusalemu. Na ciphedzo ca nzimu wakucena, apostolo akhazikisa mipingo mizinji kwakuti akwanisa kupfundzisa anyakupfundza pinthu pyonsene pidapangwa iwo na Yezu.

‘Mungabvekesa na mulomo wanu kuti Yezu ndi Mbuya munadzapulumuswa, mbamukhulupirambo mu ntima wanu kuti Mulungu amulamusa muli akufa.’— Aroma 10:9