Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akutoma a Khundu 14

Mafala Akutoma a Khundu 14

Akristu akutoma amwaza mphangwa zadidi za Umambo mpaka ku mbuto zakutali za dziko. Yezu aatsogolera mbuto ikhafunika iwo kumwaza mphangwa, pontho mwacirengo iwo akwanisa kupfundzisa anthu mukuphatisira pilongero pyawo pyene. Yahova aapasa cipapo na mphambvu toera kukunda nyatwa zakugopswa.

Yezu apasa mpostolo Juwau masomphenya a mbiri ya Yahova. Mu masomphenya anango, Juwau aona Umambo wakudzulu mbufudza Sathani na utongi wace kwenda na kwenda. Juwau aona Yezu mbakatonga ninga Mambo na anyakutonga andzace akukwana 144.000 pabodzi na iye. Juwau aonambo dziko yonsene mbikhala paraizu,  mbuto yakuti anthu onsene analambira Yahova mwantendere, pontho mwakuphatana.

MU KHUNDU INO

NSOLO 94

Anyakupfundza Atambira Nzimu Wakucena

Ndi mphambvu ipi yakudzumisa idaapasa nzimu wakucena?

NSOLO 95

Iwo amwaza mphangwa mwacipapo

Atsogoleri a mauphemberi adapha Yezu akuyeserambo kumatamisa anyakupfundza. Mbwenye nee akwanisa.

NSOLO 96

Yezu Asankhula Saulu

Sauli ndi nyamalwa wa Akristu, mbwenye asafuna kucinja.

NSOLO 97

Kornelyo atambira nzimu wakucena

Thangwi yanji Mulungu atuma Pedhru toera kuenda kunyumba kwa mamuna unoyu, wakuti nee akhali Muyuda?

NSOLO 98

Cikristu Camwazika Kwa Madzindza Onsene

Mpostolo Paulu na ndzace m’basa ya umisionaryo akutoma mabasa awo m’madziko akutali.

NSOLO 99

Nyakuonera Kaidi Apfundza Undimomwene

Kodi dimonyo, citeketeke na supada pisacita tani khundu pa mbiri ineyi?

NSOLO 100

Paulu na Timoti

Amuna awiri akuphata basa pabodzi ninga axamwali mu pyaka pizinji.

NSOLO 101

Paulu Atumizwa ku Roma

Paulendo pacitika pidengwa pizinji, mbwenye nkhabepo cinthu cidathabusa mpostolo unoyu.

NSOLO 102

Masomphenya Adaoneswa Juwau

Yezu apasa Juwau ndandanda ya masomphenya analonga pyantsogolo.

NSOLO 103

‘Umambo Wanu Mbudze’

Masomphenya adaoneswa Juwau asapangiza kuti Umambo wa Mulungu unadzacinja tani umaso pa dziko yapantsi.