Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 87

Phwando Yakumalisa ya Yezu

Phwando Yakumalisa ya Yezu

Pyaka pyonsene Ayuda akhacita Paskwa pa ntsiku 14 ya mwezi wa Nisane. Iwo akhacita pyenepi toera kukumbuka kuti Yahova abulusa tani Aisraeli mu Ejito mbaaendesa mu Dziko Yakupikirwa. Mu caka 33 N.W., Yezu na apostolo ace acita Paskwa mu kwartu yapadzulu mu Yerusalemu. Pakumala kudya, Yezu apanga apostolo ace: ‘M’bodzi mwa imwe anandisandukira.’ Apostolo adzudzumika mbabvundza Yezu: ‘Mbani?’ Yezu atawira: ‘Ndi mamuna anafuna pasa ine nkate.’ Buluka penepo, Yezu apasa Yuda Iskariyoti phindi ya nkate. Mwakukhonda dembuka, Yuda alamuka mbabuluka n’kwartu.

Pidabuluka Yuda Iskariyoti, Yezu acita phembero, agwanda nkate maphindi-maphindi mbapasa apostolo ace adasala. Yezu alonga: ‘Dyani nkate uyu. Usaimirira manungo anga anadzaperekwa thangwi ya imwe.’ Buluka penepo, Yezu acita phembero, akwata kopo ya vinyu mbapasa apostolo ace. Iye alonga: ‘Mwani vinyu iyi. Isaimirira ciropa canga cakuti cinadzaperekwa thangwi ya imwe toera kulekererwa madawo. Ndisapikira kuna imwe monsene kuti munadzakhala amambo pabodzi na ine kudzulu. Ipi piciteni pyaka pyonsene toera mundikumbukire.’ Lero, atowereri a Yezu asagumanyikana pabodzi pacaka toera kukumbuka pidacita Yezu. Nsonkhano unoyu cincino usacemerwa Cakudya Cancidodo ca Mbuya.

 Pidamala iwo kudya, apostolo atoma kulongezana. Iwo akhafuna kudziwa kuti mbani akhali wakufunika kakamwe pakati pawo. Mbwenye Yezu aapanga: ‘Munthu wakufunika kakamwe pakati panu ndi ule anaoneka kuti nee ndi wakufunika kuna anthu anango, mbaoneka ekhene ninga mwana.’

Yezu alonga: ‘Imwe ndimwe axamwali anga. Ndisakupangani pyonsene pinafuna Babanga toera mupidziwe. Thimize pano, ndinaenda kuna Babanga kudzulu. Imwe munapitiriza pano. Anthu anadzadziwa kuti ndimwe anyakupfundza anga mungafunana unango na ndzace. Funanani unango na ndzace ninga mudakufunirani ine.’

Pakumalisa, Yezu acita phembero, mbaphemba Yahova toera kutsidzikiza apostolo ace, pontho aphemba toera Yahova aaphedze kuphata basa mwakubverana. Yezu aphembambo toera dzina ya Yahova iceneswe. Buluka penepo, Yezu na apostolo ace aimba nyimbo toera kusimba Yahova. Pidamala iwo kuimba nyimbo abuluka. Ndzidzi ukhali cifupi toera Yezu amangwe.

‘Lekani kugopa, imwe nkumbi ung’ono thangwi Babanu akomerwa kukupasani Umambo.’—Luka 12:32