Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 80

Yezu Asankhula Apostolo Khumi na Awiri

Yezu Asankhula Apostolo Khumi na Awiri

Pidamala Yezu kumwaza mphangwa caka cibodzi na hafu, iye akhafunika kucita cisankhulo cakufunika kakamwe. Iye akhafunika kusankhula anthu toera kuphata basa na iye, pontho toera kutsogolera mpingo Wacikristu. Yezu akhafuna ciphedzo ca Yahova toera kusankhula anthu anewa. Na thangwi ineyi, iye aenda ekhene ku phiri mbaphembera masiku onsene kweneko. Camacibese, Yezu acemera angasi mwa atowereri ace mbasankhula apostolo ace 12. Usakumbuka madzina awo? Madzina awo akhali Pedhru, Andreya, Tiyago, Juwau, Filipi, Bhartolomeu, Tomasi, Mateu, Tiyago mwana wa Alfeu, Tadheu, Simau na Yuda Iskariyoti.

Andreya, Pedhru, Filipi, Tiyago

Apostolo anewa Khumi na Awiri mbadafamba pabodzi na Yezu. Pakumala kuapfundzisa, Yezu aatuma toera kuenda kamwaza mphangwa okhene. Yahova aapasa mphambvu toera kubulusa mademonyo na kuwangisa anthu akuduwala.

Juwau, Mateu, Bhartolomeu, Tomasi

Kuna Yezu, apostolo Khumi na Awiri akhali axamwali ace, pontho akhaanyindira. Afarisi akhanyerezera kuti apostolo nee apfundza maxikola. Mbwenye Yezu aapfundzisa kuti anacita tani basa yawo. Iwo akhala na Yezu m’midzidzi yakufunika kakamwe ya umaso wace, ndzidzi wakuti adzati kufa na pakumala kulamuswa kwace. Ninga Yezu, azinji mwa Khumi na Awiri akhali a ku Galileya. Anango mwa iwo akhali akumanga banja.

Tiyago mwana wa Alfeu, Yuda Iskariyoti, Tadheu, Simoni

Apostolo akhali anthu akusowa ungwiro akuti akhacita madodo. Midzidzi inango akhalonga pinthu mwakukhonda nyerezera, pontho akhacita pisankhulo pyakuipa. Midzidzi inango akhacimwana kupirirana. Iwo afikira pakulongezana kuti mbani wakufunika kakamwe pakati pawo. Mbwenye iwo akhali anthu adidi akuti akhafuna Yahova. Iwo mbadaphedza kukhazikisa mpingo Wacikristu Yezu angaenda kudzulu.

‘Ine ndakucemerani axamwali, thangwi ndakudziwisani pyonsene pidabva ine kwa Babanga.’—Jwau 15:15