Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 82

Yezu Apfundzisa Anyakupfundzace Kuphembera

Yezu Apfundzisa Anyakupfundzace Kuphembera

Afarisi akhafuna kakamwe kuonekera kuna anthu. Iwo akhacita cinthu cadidi basi ene toera aoniwe na anango. Iwo akhaphembera pakweca toera anthu aaone. Afarisi akhakoya munsolo maphembero akulapha mbaacita m’masinagoga na n’khundu mwa miseu, mbuto zakuti mbadabviwa na anango. Na thangwi ineyi, anthu adzumatirwa na pidaapanga Yezu kuti: ‘Lekani kuphembera ninga Afarisi. Iwo asanyerezera kuti Mulungu anatunduka thangwi yakuphatisira mafala mazinji, mbwenye nkhabe. Phembero ndi kulonga na Yahova. Lekani kulonga mafala mabodzi ene pakuphembera. Yahova asafuna kuti mumpange mabvero anu ankati.’

Yezu athimiza: ‘Citani maphembero tenepa: Babathu muli kudzulu, dzina yanu mbiceneswe. Umambo wanu mbudze kuna ife. Cifuno canu mbacicitike pantsi pano ninga kudzulu.’ Yezu aapangambo kuti asafunika kuphembera thangwi ya cakudya, toera kulekererwa madawo, pontho mbadakwanisa kuphembera thangwi ya pinthu pyawo.

Yezu alonga: ‘Lekani kusiya kuphembera. Pitirizani kuphemba pinthu pyadidi kuna Babanu, Yahova. Nyakubala onsene asafuna kupasa pinthu pyadidi mwanace. Mwananu angaphemba nkate, mbamudampasa mwala? Angaphemba ntsomba, mbamudampasa nyoka?’

Buluka penepo, Yezu alonga pinthu pyakufunika: ‘Khala musadziwa kupasa ananu miyoni yadidi, Babanumbo Yahova nee anadzakupasani nzimu wakucena? Pyonsene pinafuna imwe musafunika kuphemba.’ Usatowezera pidalonga Yezu pakucita phembero? Ndi pinthu pipi pinalonga iwe mu phembero?

‘Pitirizani kuphemba, munadzapaswa; pitirizani kusaka, munadzagumana; pitirizani kudhima nsuwo, munadzafungulirwa.’ —Mateo 7:7