Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 78

Yezu Amwaza Mphangwa za Umambo

Yezu Amwaza Mphangwa za Umambo

Mwakukhonda dembuka, pakumala kubatizwa, Yezu atoma kumwaza mphangwa mbalonga: ‘Umambo wa Mulungu uli cifupi.’ Anyakupfundzace akhantowera pikhamwaza iye mphangwa ku Galileya na ku Yudeya. Pidabwerera iye ku cisa cidabalwa iye ca Nazareti, iye aenda mu sinagoga, afungula mpukutu wa Izaiya mbaleri mwakugaluza: ‘Yahova andipasa nzimu wakucena toera kumwaza mphangwa zadidi.’ Thangwi yanji Yezu alonga pyenepi? Thangwi anthu akhafuna kuona Yezu mbaphatisira nzimu wakucena toera kucita pirengo. Mbwenye iye apaswa nzimu wakucena makamaka toera kumwaza mphangwa zadidi. Natenepa, iye apanga anyakubvesera: ‘Lero profesiya iyi yakwanirisika.’

Buluka penepo, Yezu aenda ku Bara ya Galileya. Kweneko iye asankhula anyakupfundza anai akuti akhali anyakumedza. Iye aacemera mbaapanga: ‘Nditowereni, ndinadzakucitani toera mukhale anyakumedza anthu.’ Iwo akhali Pedhru, Andreya, Tyago na Juwau. Mwakucimbiza iwo asiya basa yawo yakumedza mbatowera Yezu. Iwo amwaza mphangwa za Umambo wa Yahova mu Galileya onsene. Iwo amwazambo mphangwa mu masinagoga, m’mbuto za malonda na m’miseu. Nsoka ukulu wa anthu waatowera konsene kukhaenda iwo. Mphangwa thangwi ya Yezu zamwazika konsene kwene, ngakhale ku Sirya.

Patsogolo pace, Yezu apasa angasi mwa atowereri ace mphambvu yakuwangisa anthu na yakuthamangisa mademonyo. Anango akhaenda na Yezu kamwaza mphangwa nzinda na nzinda, pontho cisa na cisa. Akazi akukhulupirika ninga Mariya Madhalena, Juana, Suzana na anango akhacita pikhakwanisa iwo toera kuphedza Yezu na anyakupfundzace.

Pakumala kupfundzisa anyakupfundzace, Yezu aatuma toera kuenda kamwaza mphangwa. Pikhamwaza iwo mu Galileya, anthu azinji adzakhala anyakupfundza mbabatizwa. Mbwenye azinji akhafunambo kubva mphangwa za Umambo. Natenepa Yezu aalandanisa na munda wakuti usafunika kubvunwa. Iye alonga: ‘Phembani kwa Yahova toera atume anyabasa azinji toera kubvuna.’ Patsogolo pace asankhula anyakupfundza 70 mbaatuma awiri-awiri toera kamwaza mphangwa mu Yudeya onsene. Iwo apfundzisa anthu a makhaliro onsene pya Umambo. Pidabwerera anyakupfundza, iwo akhafuna kakamwe kupanga Yezu thangwi ya pinthu pidacitika. Ngakhale Dyabo acimwana kupingiza basa yawo yakumwaza mphangwa.

Yezu akhali na cinyindiro cakuti angaenda kudzulu, atowereri ace mbadapitiriza kucita basa ineyi yakufunika. Iye aapanga: ‘Mwazani mphangwa zadidi pa dziko yonsene yapantsi. Pfundzisani anthu thangwi ya Mafala a Mulungu mbamuabatiza.’

‘Ndisafunikambo kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu m’mizinda inango, thangwi ya ipyo ine ndatumiwa.’—Luka 4:43