Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 86

Yezu Alamusa Lazaro

Yezu Alamusa Lazaro

Yezu akhali na axamwali atatu akakhala ku Bhetanya. Akhali Lazaro na anakazi ace awiri, Mariya na Marta. Ntsiku inango, pikakhala Yezu ku ntunda unango wa nkulo wa Yordane, mwakucimbiza, Mariya na Marta atumiza mphangwa kuna Yezu kuti: ‘Lazaro akubva kupha kakamwe. Taphata miyendo bwerani kuno mwakucimbiza!’ Mbwenye, Yezu adembuka kuenda. Mudamala ntsiku ziwiri, iye apanga apostolo ace: ‘Tendeni ku Bhetanya. Lazaro akugona ndisafuna ndiende kamulamusa.’ Apostolo ace atawira: ‘Khala Lazaro akugona, anakhala mwadidi.’ Yezu aona kuti apostolo ace nee apibvesesa, mbaapanga: “Lazaro afa.”

Pidafika Yezu ku Bhetanya, papita ntsiku zinai Lazaro mbadafa kale. Anthu azinji akhali kweneko toera kubalangaza Mariya na Marta. Pidadziwa Marta kuti Yezu akhabwera, iye athamanga mbaenda kuna Yezu, mbalonga: ‘Mbuya, mbamudakhala pano m’bale wanga mbadafa tayu.’ Yezu atawira: ‘M’bale wako anakhala pontho maso. Marta, usakhulupira pyenepi?’ Marta atawira: ‘Ndisakhulupira kuti iye anadzalamuswa pakulamuswa kwa anthu akufa.’ Yezu atawira: ‘Ine ndine kulamuka na umaso.’

Buluka penepo, Marta athamanga mbaenda kuna Mariya mbalonga kuti: ‘Yezu abwera.’ Mariya athamanga mpaka kuna Yezu, anthu akhabwera nduli mwace. Mariya agodama kutsogolo kwa Yezu mbakalira. Mariya alonga: ‘Mbuya, mbamudakhala pano m’bale wanga mbadafa tayu!’ Yezu pidaona iye Mariya mbakalira, iye alirambo. Anthu adaona Yezu mbakalira, alonga: ‘Onani basi, Yezu akhafuna kakamwe Lazaro.’ Mbwenye anthu anango akhalonga: ‘Thangwi yanji iye nee apulumusa xamwali wace?’ Kodi Yezu mbadacitanji?

Yezu aenda ku nthumbi idaikhwa Lazaro. Pa nsuwo wa nthumbi pakhali mwala ukulu. Yezu apanga anthu: “Bulusani mwala.” Marta alonga: ‘Mbuya, akununkha thangwi ali mwenemo ntsiku zinai!’ Ngakhale tenepo, iwo abulusa mwala. Buluka penepo, Yezu acita phembero: ‘Baba, ine ndisapereka takhuta, thangwi musandibvera. Ndisadziwa kuti musandibvera ntsiku zonsene, mbwenye ine ndapilonga thangwi ya anthu ali pano, toera iwo atawire kuti ndimwe mudandituma.’ Buluka penepo, Yezu akhuwa: “Lazaro, buluka panja!” Pacitika cinthu cakuti anthu nee akhadikhira, Lazaro abuluka mu nthumbi wakupingirirwa na nguwo. Yezu alonga: ‘Nsudzuleni, mulekeni, aende pyace.’

Anthu azinji adaona pyenepi atoma kukhulupira Yezu. Mbwenye anango aenda kapanga Afarisi. Pidabva iwo pyenepi, Afarisi akhafuna kupha Lazaro na Yezu. M’bodzi mwa apostolo 12, Yuda Iskariyoti, mwacibisobiso aenda kuna Afarisi mbaapanga: ‘Munandipasanji ndingakuphedzani kuphata Yezu.’ Afarisi abverana kupasa Yuda kobiri yakukwana 30 ya siliva. Buluka penepo, Yuda atoma kupfundza kuti anapereka tani Yezu m’manja mwa Afarisi.

‘Mulungu wandimomwene ndi Mulungu anatipulumusa; ndiye Yahova, Mbuya wathu Wankulu anatipulumusa pa kufa.’—Masalmo 68:20