Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 74

Yezu Adzakhala Mesiya

Yezu Adzakhala Mesiya

Juwau akhamwaza mphangwa mbalonga: ‘Munthu wankulu kupita ine ali kubwera.’ Pikhali Yezu na pyaka 30 pyakubalwa, abuluka ku Galileya mbaenda ku Nkulo wa Yordane kukhabatiza Juwau anthu. Yezu aphemba kubatizwa, mbwenye Juwau alonga: ‘Nee ndisafunika kubatiza imwe. Imwe musafunika kubatiza ine.’ Yezu apanga Juwau: ‘Yahova asafuna kuti undibatize.’ Natenepa iwo aenda mu Nkulo wa Yordane, Juwau mbabiza Yezu m’madzi.

Pidabuluka Yezu m’madzi, acita phembero. Pa ndzidzi unoyu, thambo yafunguka, nzimu wa Mulungu watcitha ninga nkhangaiwa. Buluka penepo, Yahova alonga kubulukira kudzulu: ‘Iwe ndiwe Mwana wanga wakufunika, ndisakomerwa na iwe.’

Mu ndzidzi ubodzi ene Yezu adzakhala Kristu peno Mesiya. Natenepa iye akhali dzololo toera kutoma basa idapaswa iye na Yahova toera kucita pa dziko yapantsi.

Mwakukhonda dembuka pakumala kubatizwa, Yezu aenda n’thando mbamala ntsiku 40 kweneko. Pidabwerera iye, aenda kaonana na Juwau. Juwau pidaona iye Yezu alonga: ‘Uyu ndi Mwanabira wa Mulungu wakuti anadzamalisa madawo a dziko.’ Juwau alonga pyenepi toera anthu adziwe kuti Yezu akhali Mesiya. Usadziwa ninji pidacitika pikhali Yezu n’thando? Tinaona pyenepi mu nsolo unatowera.

‘Mafala akubuluka kudzulu ati: Iwe ndiwe Mwana wanga wakufunika, ndisakomerwa na iwe.’—Marko 1:11