Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 83

Yezu Adyesa Anthu Azinji

Yezu Adyesa Anthu Azinji

Ntsiku inango, apostolo aenda kamwaza mphangwa mbabwerera akuneta kakamwe. Natenepa Yezu aenda nawo na bote mpaka ku Bhetisaidha toera kupuma pang’ono. Mbwenye pidafika iwo dhuzi na kuntunda, Yezu aona anthu azinji mbakaatowera. Ngakhale Yezu akhafuna kukhala na apostolo ace basi, iye atsalakana mwadidi anthu anewa. Iye awangisa atenda mbatoma kupfundzisa anthu pya Umambo wa Mulungu ntsiku yonsene. Namaulo, apostolo ace abwera kuna iye mbalonga: ‘Anthu ali na njala. Apangeni toera aende kagula cakudya.’

Yezu alonga: ‘Iwo nee asafunika kuenda, apaseni cakudya.’ Apostolo alonga: ‘Imwe musafuna kuti ife tiende kagula cakudya toera tiapase?’ M’bodzi mwa apostolo anacemerwa Filipi alonga: ‘Maseze mbatidakhala na kobiri izinji, nee mbatidakwanisa kugula cakudya toera kupasa anthu awa onsene.’

Yezu aabvundza: ‘Ninji piri na imwe?’ Andreya alonga: ‘Ife tiri na mikate mixanu na ntsomba ziwiri zing’ono. Pyenepi nkhabe kwana.’ Yezu alonga: ‘Bweresani nkate na ntsomba.’ Iye apanga mwinji toera ukhale m’misoka ya anthu akukwana 50 na 100. Yezu akwata mikate na ntsomba, ayang’ana kudzulu mbaphembera. Buluka penepo, Yezu apasa cakudya apostolo, iwombo apasa anthu. Amuna akukwana 5.000 na akazi na ana onsene adya mbakhuta. Buluka penepo, apostolo agumanyiza pyonsene pikhadasala, natenepa nee patayiwa cinthu. Pakhali na pitundu 12 pyakudzala na cakudya cikhadasala. Ceneci cikhali cirengo cakudzumatirisa kakamwe, simomwene tayu?

Anthu akomerwa kakamwe, natenepa akhafuna kuti Yezu akhale mambo wawo. Mbwenye Yezu akhadziwa kuti unoyu nee ukhali ndzidzi ukhafuna Yahova toera iye akhale mambo. Natenepa iye apanga mwinji toera uende, apangambo apostolo ace toera kuenda ku khundu inango ya bara ya Galileya. Iwo akwira bote yawo, pontho Yezu aenda paphiri ekhene. Thangwi yanji? Thangwi akhafuna kuphembera kuna Babace. Mwakukhonda tsalakana khala akhali wakuphatika kakamwe na pinango, Yezu akhakhala na ndzidzi toera kucita phembero.

‘Phatani mabasa, tayu toera kutambira cakudya cakuti cinamala, mbwenye cakudya cinapasa umaso wakukhonda mala wakuti Mwana wa munthu anadzakupasani.’ —Jwau 6:27