Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 79

Yezu Acita Pirengo Pizinji

Yezu Acita Pirengo Pizinji

Yezu abwera pa dziko yapantsi toera kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu. Toera kupangiza pinafuna kudzacita Yezu ninga Mambo, Yahova apasa Yezu nzimu wakucena toera kucita pirengo. Iye mbadakwanisa kuwangisa mautenda onsene. Mbuto zonsene zikhaenda iye, atenda akhaenda pana iye toera kuphemba ciphedzo, iye akhaawangisa onsene. Aboliboli mbadakwanisa kuona, anyakukhonda kubva mbadabva, anyakulamala mbadakwanisa kufamba, pontho akhabulusa mademonyo. Anango akhawangiswa angakhuya kwene nguwo zace. Anthu akhatowera Yezu konsene kukhaenda iye. Pontho mu ndzidzi ukhafuna iye kukhala ekhene, Yezu cipo akhabweza anthu.

Ntsiku inango, anthu akwata mamuna wakulamala mpaka panyumba ikhali Yezu. Mbwenye anthu akhadadzala panyumba ineyi kwakuti iwo nee mbadakwanisa kupita nkati. Natenepa iwo afungula padzulu panyumba mbatcitisa mamuna unoyu mpaka pa mbuto ikhali Yezu. Buluka penepo, Yezu apanga mamuna unoyu: ‘Lamuka ufambe.’ Iye alamuka mbafamba, natenepa anthu adzumatirwa.

Pontho, ntsiku inango, pikhapita Yezu n’cisa, amuna khumi akuti akhali na matanya akhadakhala kutali mbacemera: ‘Yezu, tiphedze!’ Mu ndzidzi unoyu, anthu a matanya nee akhatawiriswa kukhala cifupi na anthu anango. Yezu apanga amuna anewa toera kuenda ku templo, pyenepi ndipyo pikhafunika kucitwa na anthu a matanya mbadzati kuwangiswa mwakubverana na Mwambo wa Yahova. Pidaenda iwo kweneko, iwo awangiswa. M’bodzi mwa iwo pidadzindikira iye kuti awangiswa, abwerera toera kupereka takhuta kwa Yezu mbasimba Mulungu. Mwa anthu khumi, ndi m’bodzi basi adapereka takhuta kwa Yezu.

Nkazi wakuti akhaduwala mu pyaka 12 nee akhali na cidikhiro cakuti mbadawanga. Iye abwera nduli mwa Yezu pakati pa mwinji wa anthu mbakhuya nguwo zace. Mwakukhonda dembuka, iye awangiswa. Pidacitika pyenepi, Yezu abvundza: ‘Mbani andikhuya?’ Nkazi agopa, mbafendedzera Yezu mbampanga undimomwene. Yezu am’balangaza mbampanga: ‘Mwananga, ndoko mwantendere.’

Ntsogoleri wa mu Sinagoga akhacemerwa Jairo adembetera Yezu: ‘Tendeni kunyumba kwanga! Mwananga wantsikana akuduwala kakamwe.’ Mbwenye Yezu mbadzati kufika panyumba pa Jairo ntsikana alowa. Pidafika Yezu, iye aona anthu azinji mbakalira pabodzi na banja. Yezu aapanga: ‘Lekani kulira; ntsikana akugona.’ Buluka penepo, iye aphata manja a ntsikana mbalonga: ‘Ntsikana, lamuka!’ Mwakukhonda dembuka, iye alamuka. Yezu apanga anyakubalace toera ampase cakudya. Usaona kuti anyakubalace apibva tani?

‘Mulungu adzodza Yezu na nzimu wakucena na mphambvu. Yezu akhaenda m’madziko mbawangisa onsene akhathabuswa na Dyabo, thangwi Mulungu akhali na iye.’—Machitiro 10:38