Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 81

Nkhani ya Paphiri

Nkhani ya Paphiri

Pakumala kusankhula apostolo 12, Yezu aenda paphiri, mbuto yakuti ikhali na anthu azinji pabodzi pene. Iwo akhadabuluka ku Galileya, Yudeya, Tiro, Sidhoni, Sirya na pisa pinango pya Yordane. Iwo akhadabweresa anthu akuti akhanentseka na mautenda, pontho anango akhathabuswa na mademonyo. Yezu aawangisa onsene. Buluka penepo, iye akhala kukhundu ibodzi ya phiri mbatoma kulonga. Iye afokotoza kuti tisafunika kucitanji khala tisafuna kukhala axamwali a Mulungu. Tisafunika kudziwa kuti tisafuna Yahova na kupfundza pya iye. Mbwenye nee tinakwanisa kufuna Mulungu khala nee tisafuna anthu anango. Tisafunika kukhala anthu akukoma ntima mbaticita pinthu pyadidi kwa onsene, ngakhale kwa anyamalwa athu.

Yezu alonga: ‘Nee musafunika kufuna axamwali anu basi. Musafunika kufunambo anyamalwa anu na kulekerera anthu kubulukira muntima. Munthu angakutsukwalisani, ndokoni kacedza naye munjira yadidi mbamuphemba kulekererwa. Tsalakanani anango munjira inafunira imwe kuti mutsalakanwe.’

Yezu apasambo anthu uphungu wadidi thangwi ya pinthu pyampfuma. Iye alonga: ‘Mphyakufunika kakamwe kukhala xamwali wa Yahova m’mbuto mwakukhala na kobiri izinji. Mbava anakwanisa kuba kobiri yanu, mbwenye nkhabe munthu anakwanisa kuba uxamwali wanu na Yahova. Lekani kudzudzumika kuti munadyanji, munamwanji peno munabvalanji. Yang’anani mbalame. Mulungu asacita pyonsene toera izo zikhale na pyakudya. Kudzudzumika nee kunakucitisani kukhala na umaso wakulapha. Dziwani kuti Yahova asadziwa pinthu pyakufunika kwa imwe.’

Mwinji cipo ukhadabva kale munthu mbalonga ninga pidacita Yezu. Atsogoleri awo auphemberi nee akhadaapfundzisa pinthu pyenepi. Thangwi yanji Yezu akhali mpfundzisi wankulu? Thangwi pyonsene pikhapfundzisa iye pikhabuluka kwa Yahova.

‘Kwatani ntolo wanga, mbamupfundza kwa ine thangwi ndiri na ntima wadidi na wakukhurudzika, munadzagumana ntendere m’mitima mwanu.’ —Mateo 11:29