Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akutoma a Khundu 12

Mafala Akutoma a Khundu 12

Yezu apfundzisa anthu pya Umambo wakudzulu. Iye aapfundzisambo toera kuphembera kuti dzina ya Mulungu iceneswe, Umambo wace udze, pontho toera cifuniro ca Mulungu cicitwe pa dziko yapantsi. Khala ndimwe nyakubala, pangani mwananu kuti phembero ineyi isabvekanji kwa ife. Yezu nee atawirisa Sathani toera kufudza kukhulupirika kwace. Yezu asankhula apostolo ace, pontho iwo adzakhala akutoma kucita khundu mu Umambo. Onani phinga ikhali na Yezu thangwi ya ulambiri wandimomwene. Nakuti akhafuna kuphedza anango, Yezu awangisa atenda, adyesa anthu akhali na njala, pontho iye alamusambo anthu muli akufa. Na pirengo pyenepi pyonsene, Yezu apangiza pinafuna kudzacita Umambo kwa anthu.

MU KHUNDU INO

NSOLO 74

Yezu Adzakhala Mesiya

Kodi Juwau akhafuna kubvekesanji pidalonga iye kuti Yezu ndi Mwanabira wa Mulungu?

NSOLO 75

Dyabo Ayesera Yezu

Dyabo ayesera Yezu katatu. Ndi api mayesero anewa matatu? Yezu atawira tani?

NSOLO 76

Yezu Acenesa Templo

Thangwi yanji Yezu abulusa pinyama kunja kwa templo mbagwisa meza za kobiri za anyakugulisa?

NSOLO 77

Yezu na Nkazi wa ku Samariya

Nkazi wa ku Samariya adzumatirwa na pidampanga Yezu. Thangwi yanji? Ninji pidampanga Yezu pyakuti cipo akhadapanga kale anango?

NSOLO 78

Yezu Amwaza Mphangwa za Umambo

Yezu acemera angasi mwa anyakupfundzace toera kukhala ‘anyakumedza anthu.’ Patsogolo pace, iye apfundzisa anyakupfundza 70 toera kumwaza mphangwa zadidi.

NSOLO 79

Yezu Acita Pirengo Pizinji

Mwakukhonda tsalakana mbuto ikhaenda Yezu, anthu akuti akhaduwala akhabwera kudzaphemba ciphedzo, Yezu aawangisa onsene. Iye afikira pakulamusa muli akufa mwana ntsikana wang’ono.

NSOLO 80

Yezu Asankhula Apostolo Khumi na Awiri

Iye aasankhula toera kucitanji? Musakumbuka madzina awo?

NSOLO 81

Nkhani ya Paphiri

Yezu apfundzisa ntsonga zakufunika kakamwe kuna mwinji ukhadagumanyikana.

NSOLO 82

Yezu Apfundzisa Anyakupfundzace Kuphembera

Ndi pinthu pipi pidalonga Yezu kuna anyakupfundzace toera kupitiriza kuphemba?

NSOLO 83

Yezu Adyesa Anthu Azinji

Cirengo ceneci cisatipfundzisanji thangwi ya Yezu na Yahova?

NSOLO 84

Yezu Afamba Padzulu pa Madzi

Munakwanisa kunyerezera kuti apostolo apibva tani pidaona iwo cirengo ceneci?

NSOLO 85

Yezu Awangisa Boliboli pa Ntsiku ya Sabudu

Thangwi yanji anthu azinji akomerwa na pidacita iye?

NSOLO 86

Yezu Alamusa Lazaro

Pidaona Yezu Mariya mbakalira, iye alirambo. Mbwenye misozi yace yacinja mbakhala wakutsandzaya.