Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 70

Aanju Adziwisa Kubalwa Kwa Yezu

Aanju Adziwisa Kubalwa Kwa Yezu

Ntongi wa ku Roma, Sezari Augustu, akhazikisa mwambo toera Ayuda onsene abwerere ku mizinda ikhakhala iwo toera kulemberwa. Natenepa Zuze na Mariya acita ulendo kuenda ku Bhetelehemu kudabulukira banja yawo. Ndzidzi ukhali cifupi toera Mariya akhale na mwana.

Mudafika iwo ku Bhetelehemu, iwo afikira n’thanga ya pifuyo thangwi nee pakhali mbuto inango. Mwenemu ndimo mudabalwa Yezu. Mariya ampyangirira mwadidi na nguwo zakufewa mban’gonesa mu cakudyera pifuyo.

Cifupi na nzinda wa Bhetelehemu, kukhali na akumbizi akuti akhaonera pifuyo pyawo na masiku kutali na kunyumba kwawo. Mwakututumusa, anju alimira patsogolo pawo, mbaona ceza cakuyetimira kakamwe, akumbizi agopa, mbwenye anju alonga:  ‘Lekani gopa. Ndiri na mphangwa zakutsandzayisa. Mesiya abalwa lero ku Bhetelehemu.’ Mu ndzidzi unoyu, aanju azinji aonekera kudzulu, mbalonga: ‘Mbiri kuli Mulungu kudzulu, ntendere pa dziko yapantsi.’ Buluka penepo aanju nee aonekabve. Kodi akumbizi acitanji?

Akumbizi apanga unango na ndzace: ‘Tendeni ku Bhetelehemu cincino.’ Iwo aenda mwakucimbiza mbagumana Zuze na Mariya na mwanawo n’thanga.

Akumbizi akhapanga anthu anango pidalonga anju. Anthu onsene akhabva pyenepi akhadzumatirwa. Mariya akhanyerezera mwadidi mafala adalonga anju, pontho cipo aaduwala. Akumbizi abwerera kuna mikumbi yawo ya pifuyo, mbakapereka takhuta kuna Yahova thangwi ya pinthu pyonsene pidabva iwo na pidaona iwo.

‘Ine ndabuluka kuna Mulungu mbandidza kuno. Ine nee ndabwera na kufuna kwanga, mbwenye thangwi Iye andituma.’—Jwau 8:42