Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 69

Gabhriyeli Aenda Kaona Mariya

Gabhriyeli Aenda Kaona Mariya

Elizabheti akhali na wacibale akhacemerwa Mariya, wakuti akhakhala mu nzinda wa Nazareti, mu Galileya. Mariya akhali mankhadzi wa Zuze, wakuti akhali nyakupala matabwa. Pikhali Elizabheti na pathupi m’miyezi mitanthatu, anju Gabhriyeli aenda kalonga na Mariya. Iye alonga: ‘Macibese adidi, Mariya. Yahova akupasa nkhombo kakamwe.’ Mariya nee abvesesa mabvekero a mafala adalonga Gabhriyeli. Buluka penepo iye ampanga: ‘Unadzakhala na pathupi mbubala mwana wamamuna, unadzancemera Yezu. Iye anadzakhala Mambo. Umambo wace unadzakhala kwenda na kwenda.’

Mariya alonga: ‘Mbwenye ine nkhabe mamuna. Pinakwanisika tani ndikhale na mwana?’ Gabhriyeli atawira: ‘Kuna Mulungu pinthu pyonsene mphyakukwanisika. Kubulukira mwa nzimu wakucena, iwe unadzakhala na mwana wamamuna. Wacibale wako Elizabheti akhalambo na pathupi.’ Buluka penepo Mariya alonga: ‘Ndine  bitcu wa Yahova. Mbapicitike ninga mudalongera imwe.’

Mariya aenda kaona Elizabheti. Pidamwanyika iye Elizabheti, mwana m’mimba mwa Elizabheti apfukunyuka. Na ciphedzo ca nzimu wakucena, Elizabheti alonga: ‘Mariya, Yahova akupasa nkhombo. Ndi mwai kuona mama wa Mbuyanga pano.’ Mariya alonga: ‘Ndisasimba Yahova na ntima wanga onsene.’ Mariya akhala na Elizabheti m’miyezi mitatu, buluka penepo, iye abwerera ku Nazareti.

Mudadziwa Zuze kuti Mariya akhali na pathupi, iye akhafuna kunsiya. Mbwenye anju aonekera kuna Zuze mu ndoto mbalonga: ‘Leka gopa kumanga banja na iye. Iye nee acita cinthu cakuipa.’ Natenepa, Zuze akwata Mariya mbaenda naye kunyumba kwace toera akhale nkazace.

‘Yahova asacita pyonsene pinafuna iye kudzulu na pantsi pano.’—Masalmo 135:6