Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 65

Estere Apulumusa Mbumba Yace

Estere Apulumusa Mbumba Yace

Estere akhali ntsikana Waciyuda akhakhala mu nzinda wa Persya, ku Suza. Akhakhala kweneko thangwi Nabhukodhonozore abulusa iye na banjace ku Yerusalemu. Estere akuzwa na m’bale wa babace, Mordhekai, wakuti akhali ntumiki wa Mambo Asuwero wa Persya.

Mambo Asuwero akhafuna nyanyi unango. Atumiki ace am’bweresera akazi akubalika kakamwe a mu dziko yace, kuphatanizambo Estere. Mbwenye mambo asankhula Estere toera akhale nyanyi. Mordhekai akhadapanga Estere toera akhonde kulonga kuti ndiye Muyuda.

Mamuna wakudzikuza Amani akhali nkulu wa atumiki onsene a mambo. Iye akhafuna kuti anthu onsene an’godamire. Mordhekai akhonda kucita pyenepi, natenepa Amani aipirwa kakamwe mbafuna kupha Mordhekai. Mudadzindikira Amani kuti Mordhekai akhali Muyuda, iye akhacita masasanyiro toera kupha ayuda onsene mu Bhabhilonya. Iye apanga mambo: ‘Ayuda ndi akugopswa; musafunika kuapha onsene.’ Asuwero alonga: ‘Cita pinafuna iwe.’ Mambo apanga Amani toera kukhazikisa mwambo. Amani akhazikisa mwambo toera kupha ayuda onsene pa ntsiku 13 ya mwezi wa Adhari. Yahova akhaona pyonsene.

Estere nee akhadziwa kuti pakhadakhazikiswa mwambo. Natenepa, Mordhekai atumiza tsamba kuna iye, mbalonga: ‘Ndoko kalonga na mambo.’ Estere atawira: ‘Munthu angaenda kuna mambo nee kucemerwa anaphiwa. Papita ntsiku 30, nee ndacemerwa na mambo! Mbwenye ndinaenda. Angandithonya na ndodo yace, ndinapulumuka. Angakhonda kucita pyenepi, ndinaphiwa.’

Estere apita n’nyumba inatongera mambo. Mambo aona Estere, mban’thonya na ndodo yace. Estere afendedzera cifupi, mambo mbambvundza: ‘Estere, usafuna ndikucitirenji?’ Iye atawira: ‘Ndisafuna  kucemera imwe na Amani toera mubwere ku phwando masiku ano.’ Mudabwera iwo pa phwando, Estere aacemera toera abwere pontho pa phwando yaciwiri. Ndzidzi ukhadya iwo phwando yaciwiri, mambo ambvundza pontho: ‘Estere, usafuna ndikucitirenji?’ Iye atawira: ‘Pana munthu anafuna kundipha na kuphambo mbumba yanga. Ndaphata miyendo tipulumuseni.’ Mambo abvundza: ‘Mbani unoyu anafuna kukupha?’ Iye atawira: ‘Ndi uyu mamuna wakuipa Amani.’ Asuwero aipirwa kakamwe, natenepa akhafuna kuti Amani aphiwe ndzidzi ubodzi ene.

Mbwenye nkhabe munthu akhafuna kwanisa kufudzisa mwambo wa Amani, ngakhale mambo. Mambo aikha Mordhekai ninga nkulu wa atumiki ace onsene, mbampanga toera akhadzikise mwambo upswa. Mordhekai akhazikisa mwambo toera Ayuda atsidzikizike angapomokerwa. Mu ntsiku 13 ya Adhari, Ayuda apha anyamalwa awo. Kutomera ndzidzi unoyu, iwo akhakumbuka ntsiku ineyi pyaka pyonsene.

‘Thangwi ya ine munadzaperekwa kuna akulu a mizinda na kuna amambo toera mukhale amboni kuna iwo na kuna anthu a madzindza.’—Mateo 10:18