Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 59

Aphale Anai Akuti Abvera Yahova

Aphale Anai Akuti Abvera Yahova

Mudakwata Nabhukodhonozore akulu a mbumba a ku Yuda mbaenda nawo ku Bhabhilonya, iye akhazikisa Aspenaze toera kupfundzisa aphale. Nabhukodhonozore apanga Aspenaze toera asankhule aphale a ungumi wadidi na akucenjera. Aphale anewa akhafunika kupfundziswa mu pyaka pitatu. Kupfundza kweneku mbukudaaphedza toera kuphata basa panyumba ya mambo ku Bhabhilonya. Aphale anewa akhafunika kupfundziswa kuleri, kulemba na kulonga cilongero ca ku Bhabhilonya. Iwo akhafunikambo kudya pinadya mambo na atumiki anaphata panyumba pa mambo. Anai mwa aphale anewa akhali Dhanyeli, Ananiya, Misaele na Azariya. Aspenaze aapasa madzina a ku Bhabhilonya: Bheltasazare, Sadrake, Misake na Abhedhenago. Kodi mapfundziro anewa mbadaacitisa kusiya kutumikira Yahova?

Aphale anewa anai asankhula kubvera Yahova. Iwo akhadziwa kuti nee akhafunika kudya cakudya ca mambo thangwi Mwambo wa Yahova ukhalonga kuti cinango mwa cakudya ceneci cikhali cakukhonda cena. Natenepa iwo apanga Aspenaze: ‘Taphata miyendo, lekani kutipasa cakudya ca mambo.’ Aspenaze aapanga: ‘Mungakhonda kudya, mambo mbaona ninga mukubva kupha, iye anandipha!’

Dhanyeli akhali na maonero. Iye apanga nyakuonera wawo: ‘Taphata miyendo, tipaseni masamba na madzi mu ntsiku khumi. Buluka penepo, munatilandanisa na aphale anadya cakudya ca mambo.’ Nyakuaonera atawira pyenepi.

Mudamala ntsiku khumi, Dhanyeli na axamwali ace atatu aoniwa kuti akhali na ungumi wadidi kupita aphale anango. Yahova akomerwa kakamwe thangwi yakubvera kwawo. Natenepa, iye apasa Dhanyeli udziwisi toera kufokotoza mabvekero a masomphenya na ndoto.

Pakumala kupfundziswa, aphale anewa akwatwa na Aspenaze mbaaendesa kuna Nabhukodhonozore. Mambo alonga na iwo, mbadzindikira kuti Dhanyeli, Ananiya, Misaele na Azariya akhali na udziwisi kakamwe kupiringana aphale anango. Iye asankhula aphale anewa anai toera kuphata basa panyumba pace. Kazinji kene mambo akhaaphemba uphungu toera kucita pisankhulo pyakufunika. Yahova aacitisa kukhala na udziwisi kupiringana adziwisi na mang’anga onsene a mambo.

Ngakhale Dhanyeli, Ananiya, Misaele na Azariya akhali kutali na kunyumba kwawo, iwo nee aduwala kuti akhatumikira Yahova. Kodi iwe usabverambo Yahova ndzidzi onsene, ngakhale anyakubalako akhale kutali na iwe?

‘Nee munthu m’bodzi akupwaze thangwi yakukhala m’phale. M’mbuto mwace, pangiza citsandzo cakukhulupirika mu mafala, macitiro, ufuni, cikhulupiro na makhaliro adidi.’—1 Timoti 4:12