Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 2

Mulungu Acita Mamuna na Nkazi Wakutoma

Mulungu Acita Mamuna na Nkazi Wakutoma

Yahova acita munda wa maluwa ukhacemerwa Edheni. Munda unoyu ukhadadzala na maluwa, miti na pinyama. Buluka penepo, Mulungu akwata pfumbi mbacita mamuna wakutoma, Adhamu, mbampupusira muya mphuno mwace. Usadziwa ninji pidacitika? Mamuna unoyu adzakhala maso! Yahova apasa Adhamu basa yakuonera munda na kupasa madzina pinyama pyonsene.

Yahova apasa Adhamu ntemo wakufunika. Iye apanga Adhamu: ‘Unakwanisa kudya misapo ya miti yonsene kusiyapo muti ubodzi wakupambulika. Ungadya nsapo wa muti unoyu, iwe unadzafa.’

Buluka penepo, Yahova alonga: ‘Ndinadzapasa Adhamu ndzace wakumphedza.’ Yahova acitisa Adhamu kugona citulo cikulu. Buluka penepo Mulungu abulusa mbabvu ibodzi ya Adhamu mbancitira nkazi. Nkazi unoyu akhacemerwa Eva. Adhamu na Eva adzakhala banja yakutoma. Kodi Adhamu akomerwa na nkazi wace? Inde!  Iye akhala wakutsandzaya, mbalonga: ‘Na mbabvu yanga, Yahova acita nayo nkazi, wakulandana na ine.’

Yahova apanga Adhamu na Eva toera abale ana na kudzadza dziko yapantsi. Iye akhafuna kuti iwo atsandzaye kuphata basa pabodzi pene toera kucitisa dziko yonsene kukhala paraizu, peno kukhala mbuto yakubalika kakamwe ninga munda wa Edheni. Mbwenye pinthu nee pyacitika munjira ineyi. Thangwi yanji? Tinadzaona mu nsolo unatowera.

‘Nciti wa pyonsene, pakutoma acita mamuna na nkazi.’ —Mateo 19:4