Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akutoma a Khundu 1

Mafala Akutoma a Khundu 1

Pakutoma Bhibhlya isalonga pinthu pyakubalika pidacita Yahova kudzulu na dziko yapantsi. Khala ndimwe nyakubala, phedzani mwananu toera kuona pinthu pizinji pyakutsandzayisa pidacitwa. Mpangeni kuti thangwi yanji Mulungu acita anthu mbakhala a maluso kakamwe kupiringana pinyama, mbatipasa luso yakulonga, kunyerezera, kucita pinthu, kuimba na kucita phembero. Perekani takhuta thangwi ya mphambvu na udziwisi wa Yahova, pontho makamaka thangwi ya ufuni udapangiza iye kuna pyakucitwa pyace pyonsene kuphatanizambo ife tonsene.

MU KHUNDU INO

NSOLO 1

Mulungu Acita Kudzulu na Dziko Yapantsi

Bhibhlya isalonga kuti Mulungu acita kudzulu na pantsi. Imwe musadziwa anju idacita iye mbadzati kucita pinthu pinango?

NSOLO 2

Mulungu Acita Mamuna na Nkazi Wakutoma

Mulungu acita mamuna na nkazi wakutoma mbaaikha m’munda wa Edheni. Iye akhafuna kuti akhale na banja na kucitisa dziko yonsene kukhala paraizu.