Ndokoni pa mphangwa

Kodi Nyatwa Zinadzamala?

Kodi Nyatwa Zinadzamala?

Mbamudatawira kuti . . .

  • inde?

  • nkhabe?

  • panango?

 BHIBHLYA ISALONGANJI

‘Mulungu anadzapukuta misozi yonsene m’maso mwawo. Kufa hakunadzakhalapo pontho tayu, nee kutsukwala, nee kulira, nee nyatwa, thangwi pya kale pyamala.’Apokalipse 21:3, 4, Biblya Chisena.

PYENEPI PISABVEKANJI KWA IMWE

Cinyindiro cakuti si Mulungu tayu anacitisa nyatwa zathu.Tyago 1:13.

Cibalangazo thangwi yakudziwa kuti Mulungu asadziwa mabvero athu onsene tingathabuka.Zakariya 2:8.

Cidikhiro cakuti nyatwa zonsene zinadzamala.Masalmo 37:9-10.

 TINAKWANISADI KUKHULUPIRA PINALONGA BHIBHLYA?

Inde, pana mathangwi mawiri:

  • Mulungu asaida nyatwa na kusowa ulungami. Onani kuti Yahova Mulungu apibva tani pikhathabuswa mbumba yace mu ndzidzi wa Bhibhlya. Bhibhlya isalonga kuti iye akhatsukwala thangwi ya “ale akhaathabusa mbaanyoza.”Atongi 2:18, Biblya Chisena.

    Mulungu ali na mabvero akuwanga kakamwe thangwi ya ale anathabusa andzawo. Mwacitsandzo, Bhibhlya isalonga kuti “manja a anyachiropa” ndi akunyanyasa kwa iye.Misangani 6:16, 17.

  • Mulungu asatsalakana m’bodzi na m’bodzi wa ife. Si munthu basi tayu anadziwa nyatwa zace paekha, mbwenye Yahova asazidziwambo!2 Pya dziko ya Israele 6:29, 30, Tradução do Novo Mundo.

Na Umambo wace, Yahova anadzamalisa nyatwa zinathabusa m’bodzi na m’bodzi wa ife. (Mateo 6:9, 10) Mu ndzidzi uno, mwakukoma ntima iye asabalangaza ale anansaka mwandimomwene.Machitiro 17:27; 2 Akorinto 1:3, 4.

 NYEREZERANI

Thangwi yanji Mulungu asalekerera nyatwa?

Bhibhlya isatawira mbvundzo unoyu pa AROMA 5:12 na 2 PEDRO 3:9.