Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 4

Thangwi Yanji Tisafunika Kulemedza Anthu Akuti Ali na Cidzo?

Thangwi Yanji Tisafunika Kulemedza Anthu Akuti Ali na Cidzo?

“Lemedzani anthu a mitundu yonsene, funani nsoka onsene wa abale anu, gopani Mulungu, lemedzani mambo.”—1 PEDHRU 2:17.

1, 2. (a) Tisafunika kulemedza utongi wa ani? (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kutawira mu nsolo uno?

PIKHALI imwe mwanang’ono, panango anyakubalanu akuphembani toera mucite cinthu cakuti imwe nee mukhafuna kucicita. Imwe mukhafuna anyakubalanu, pontho mukhadziwa kuti musafunika kuabvera. Ngakhale tenepo, panango midzidzi inango imwe nee mukhafuna kuabvera.

2 Ife tisadziwa kuti Babathu Yahova asatifuna. Iye asatitsalakana, pontho asatipasa pyonsene pinafuna ife toera tikhale na umaso. Nakuti Yahova asafuna kuti titsandzaye, iye asatipasa pitsogolero. Na thangwi ineyi, tisafunika kulemedza utongi wa Yahova. (Misangani 24:21) Thangwi yanji midzidzi inango mphyakunentsa kubvera pitsogolero? Thangwi yanji Yahova asatiphemba toera kubvera pitsogolero? Pontho tinapangiza tani kuti tisalemedza utongi wace?—Onani Cidzindikiro Cakumalisa 9.

THANGWI YANJI MPHYAKUNENTSA KUBVERA?

3, 4. (a) Thangwi yanji anthu asabalwa akudawa? (b) Thangwi yanji pisakhala pyakunentsa kwa ife kutawira pitsogolero pinaperekwa na anango?

3 Ife anthu tabalwa na cipendamiro cakukhonda kubvera. Kukhonda kubvera kwatoma mu ndzidzi  udadawa anthu akutoma, Adhamu na Eva. Maseze pidacitwa iwo nee akhali na madawo, iwo nee abvera utongi wa Mulungu. Na thangwi ineyi, anthu onsene abalwa na madawo. Kudawa kwathu kusaticitisa kukhala kwakunentsa kubvera pitsogolero pya Yahova, na pinaperekwa na anthu. Cinthu cinango ndi cakuti anthu anaphatisira Yahova toera kupereka pitsogolero ndi akudawambo.—Genesi 2:15-17; 3:1-7; Masalmo 51:5; Aroma 5:12.

4 Nakuti ndife anthu akusowa ungwiro, midzidzi inango tisadzikuza. Kudzikuza kusaticitisa kukhala kwakunentsa kutawira pitsogolero. Kale mu ndzidzi wa Aizraeli, Yahova asankhula Mose toera kutsogolera mbumba Yace. Mamuna anacemerwa Kora, wakuti atumikira Yahova mu pyaka pizinji, akhala wakudzikuza, mbakhonda kulemedza Mose. Maseze Mose akhatsogolera mbumba ya Mulungu, iye nee akhali munthu wakudzikuza. Bhibhlya isalonga kuti iye akhali munthu wakucepeseka kakamwe mu ndzidzi unoyu. Mbwenye Kora nee atawira pitsogolero pikhapereka Mose. Iye anyengerera anthu azinji toera akhonde kubvera Mose. Mphapo, ninji pidacitika? Kora pabodzi na ale adanyengerera iye aphiwa. (Numero 12:3; 16:1-3, 31-35) Bhibhlya isatipfundzisa pinthu pizinji pinapangiza kuti kudzikuza ndi kwakugopswa.—2 Pya dziko ya Israele 26:16-21; onani Cidzindikiro Cakumalisa 10.

5. Anthu anango aphatisira tani mwakuipa utongi wawo?

5 Panango imwe mwaona kale kuti anthu azinji angatoma kutonga asaphatisira mwakuipa kakamwe utongi wawo. (Lerini Koelete 8:9.) Nyerezerani basi, Sauli akhali munthu wadidi na wakucepeseka mu ndzidzi udasankhulwa iye na Yahova toera kukhala mambo wa Izraeli. Mbwenye iye atawirisa kuti kudzikuza na ntcanje pikule  muntima mwace, pyenepi pyancitisa kutcinga Dhavidhi, wakuti nee acita cinthu cakuipa. (1 Samwele 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) Mukupita kwa ndzidzi Dhavidhi adzakhala mambo, pontho iye akhali m’bodzi wa amambo adidi kakamwe a mu Izraeli. Mbwenye iye adzaphatisira mwakuipa utongi wace. Iye apita m’mabonde na Bhatesebha, nkazi wa Uriya. Buluka penepo, toera kubisa madawo ace, Dhavidhi atumiza Uriya toera aphiwe kunkhondo.—2 Samwele 11:1-17.

THANGWI YANJI TISALEMEDZA UTONGI WA YAHOVA?

6, 7. (a) Kodi ufuni wathu kuna Yahova usatikulumiza toera kucitanji? (b) Pidacita Yezu pisatipfundzisanji?

6 Ife tisafuna kakamwe Yahova kupiringana pinthu pyonsene, ndi thangwi yace tisalemedza utongi wace, pontho tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera kunkomeresa. (Lerini Misangani 27:11; Marko 12:29, 30.) Kutomera mu ndzidzi wa Adhamu na Eva, Sathani nkhabe funa kuti anthu alemedze utongi wa Yahova. Dyabo asafuna kuti ife tinyerezere kuti Yahova nee athema kutipanga pinafunika ife kucita. Mbwenye ife tisadziwa kuti unoyu ndi uthambi. Ife tisatawira pinalonga Bhibhlya kuti: “Wakuthema ndimwe Yahova Mulungu wathu, toera kutambira mbiri, cilemedzo na mphambvu, thangwi mwacita pinthu pyonsene.”—Apokalipse 4:11.

7 Pikhali imwe mwanang’ono, panango mwapfundziswa toera kubvera anyakubalanu, maseze mukhonde funa. Munjira ibodzi ene, ninga atumiki a Yahova, midzidzi inango pisakhala pyakunentsa kumbvera. Mbwenye ife tisafuna Yahova, pontho tisamulemedza, natenepa tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera kumbvera. Yezu apangiza kuti tinacita tani pyenepi. Iye abvera Yahova  ngakhale m’midzidzi yakuti kucita pyenepi pikhali pyakunentsa. Na thangwi ineyi, iye alonga tenepa kuna Babace: “Mbapicitike ninga munafunira imwe, tayu ninga munafunira ine.”—Luka 22:42; onani Cidzindikiro Cakumalisa 11.

8. Ndi njira zipi zinaphatisira Yahova toera kutitsogolera? (Onani bokosi yakuti “ Bverani Uphungu.”)

8 Lero, Yahova asatitsogolera munjira zakusiyana-siyana. Iye asaphatisira Bhibhlya na akulu a mpingo. Ife tisapangiza kuti tisalemedza utongi wa Yahova, tingabvera ale adasankhula iye toera kutitsogolera. Tingakhonda pitsogolero pinapereka iwo, tinapangiza kuti tiri kukhonda Yahova. Aizraeli pidakhonda iwo kubvera Mose, Yahova nee akomerwa napyo. Yahova aona Aizraeli ninga ali kukhonda kubvera iye.—Numero 14:26, 27; onani Cidzindikiro Cakumalisa 12.

9. Ufuni unatiphedza tani toera kubvera pitsogolero?

9 Ife tingalemedza ale anatitsogolera, tisapangizambo kuti tisafuna abale athu. Nyerezerani basi, pangaoneka cidengwa, kazinji kene nsoka unaphedza anthu adagwerwa na cidengwa usaphata basa pabodzi toera kupulumusa anthu azinji. Toera nsoka unoyu uphate basa mwadidi, munthu m’bodzi asafunika kuutsogolera, pontho m’bodzi na m’bodzi asafunika kubvera pinalonga ule anatsogolera. Mphapo ndiye tani munthu m’bodzi angakhonda kubvera pitsogolero, mbacita pinthu ninga munafunira iye? Maseze akhale na mathangwi adidi toera kucita pyenepi, mbwenye kukhonda kubvera pitsogolero kusabweresa nyatwa, panango kunacitisa kuti anango mu nsoka aphekeke. Munjira ibodzi ene, tingakhonda kubvera Yahova, na ale anaphatisira iye toera kutitsogolera, panango anango anathabuka. Mbwenye tingabvera Yahova, tisapangiza kuti tisafuna abale athu, pontho  tisalemedza masasanyiro a Yahova.—1 Akorinto 12:14, 25, 26.

10, 11. Tinadzapfundzanji cincino?

10 Pyonsene pinatiphemba Yahova toera kucita ndi toera kutiphedza. Tingalemedza ale anatsogolera pabanja, mu mpingo, na akulu a mautongi, tonsene tinaphedzeka.—Deuteronomyo 5:16; Aroma 13:4; Aefesi 6:2, 3; Ahebheri 13:17.

11 Kubvesesa kuti thangwi yanji Yahova asafuna kuti tilemedze anango kunatiphedza toera kucita pyenepi. Cincino tendeni tione kuti tinalemedza tani ale anatsogolera pabanja, mu mpingo na mautongi.

TINAPANGIZA TANI CILEMEDZO PABANJA?

12. Mamuna anapangiza tani kuti asalemedza utongi wa Yahova?

12 Yahova akhazikisa banja, mbapasa m’bodzi na m’bodzi  basa inafunika iye kucita. Nkazi na mamuna angabvesesa mabasa adapaswa iwo na Yahova, pyonsene pinafamba mwadidi pabanja. (1 Akorinto 14:33) Yahova akhazikisa mamuna toera akhale ntsogoleri wa pabanja. Pyenepi pisabveka kuti Yahova asafuna kuti mamuna atsalakane, pontho atsogolere mwaufuni nkazace na anace. Natenepa, mamuna anadzatawira pamaso pa Yahova thangwi ya njira inatsalakanira iye banjace. Mamuna anatumikira Yahova ndi wadidi, waufuni, pontho asatsalakana banjace ninga munatsalakanira Yezu mpingo. Mamuna angatsalakana mwadidi banjace asapangiza kuti asalemedza Yahova.—Aefesi 5:23; onani Cidzindikiro Cakumalisa 13.

Baba wakuti asatsalakana mwadidi banjace asatowezera Kristu

13. Nkazi anapangiza tani kuti asalemedza mamunace?

13 Nkazi wakuti asatumikira Yahova alimbo na basa yakufunika kakamwe. Iye asaphedzera mamunace  toera akhale ntsogoleri wadidi wa banja. Pabodzi na mamunace, iye ali na basa yakupfundzisa anawo. Njira ibodzi yakuti nkazi anakwanisa kupfundzisa anace toera apangize cilemedzo ndi kubulukira ku makhaliro ace adidi. (Misangani 1:8) Iye asalemedza mamunace, pontho asaphedzera pisankhulo pinacita iye. Mamuna angacita pisankhulo pyakuti nkazi nee akomerwa napyo, nkazi asafunika kulonga pinanyerezera iye munjira yadidi na mwacilemedzo. Mphapo ndiye tani khala mamunace nee ndi m’bodzi wa Mboni za Yahova? Khala ndi tenepo, panango pinthu pisanentsa kakamwe. Mbwenye iye angapitiriza kutsalakana mamunace mwaufuni na mwacilemedzo, panango iye anadzafuna kudziwa Yahova mbantumikira.—Lerini 1 Pedhru 3:1.

14. Ana anapangiza tani kuti asalemedza anyakubalawo?

14 Ana ndi akufunika kakamwe kuna Yahova, pontho iwo asafunika kutsidzikizwa na kutsogolerwa. Ana asapangiza kuti asalemedza anyakubalawo angaabvera, angacita pyenepi anyakubala asatsandzaya kakamwe. Kusiyapo pyenepi, ana angabvera anyakubalawo, asapangiza kuti asalemedza Yahova, pontho Yahova asatsandzaya. (Misangani 10:1) M’mabanja mazinji ana asakuzwa basi ene na babawo peno na mai wawo. Pyenepi pinakwanisa kukhala pyakunentsa kuna ana peno kuna nyakubala. Mbwenye ana angakhala akubvera mbaphedzera mai wawo peno babawo, umaso usakhala wakutsandzayisa kakamwe pabanja. Mwakukhonda tsalakana khala ana akuzwa na baba peno mama, mabanja onsene asathimbanambo na nyatwa. Mbwenye banja inakwanisa kukhala yakutsandzaya kakamwe khala m’bodzi na m’bodzi pabanja asabvera pitsogolero pya Yahova. Pyenepi pisapasa mbiri Yahova, Ule adatomesa banja.—Aefesi 3:14, 15.

 TINAPANGIZA TANI CILEMEDZO MU MPINGO?

15. Tinapangiza tani cilemedzo kuna ale anatsogolera mu mpingo?

15 Yahova asatitsogolera mukuphatisira mpingo Wacikristu, pontho iye akhazikisa Yezu toera atsogolere mpingo. (Akolose 1:18) Yezu apasa “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru” basa yakutsalakana mbumba ya Mulungu pa dziko yapantsi. (Mateu 24:45-47) Lero, “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru” ndi Mathubo Akutonga. Ndzidzi onsene Mathubo Akutonga asatipasa pinafuna ife pa ndzidzi wakuthema toera cikhulupiro cathu cipitirize kukhala cakuwanga. Mathubo Akutonga asaperekambo pitsogolero kuna akulu a mpingo, atumiki akutumikira na ayang’aniri a cisa toera atsalakane mipingo. Abale anewa onsene ali na basa ya kutitsalakana. Iwo anadzatawirira pamaso pa Yahova thangwi ya basa ineyi. Mu ndzidzi unalemedza ife amuna anewa, tisalemedza Yahova.—Lerini 1 Atesalonika 5:12; Ahebheri 13:17; onani Cidzindikiro Cakumalisa 14.

16. Thangwi yanji tinakwanisa kulonga kuti akulu a mpingo na atumiki akutumikira asakhazikiswa na nzimu wakucena?

16 Akulu a mpingo na atumiki akutumikira asaphedza anthu mu mpingo toera akhale akukhulupirika na akuphatana. Iwo ndi anthu akudawa ninga ife. Mphapo iwo asasankhulwa tani? Iwo asafunika kupangiza makhaliro anagumanika m’Bhibhlya. (1 Timoti 3:1-7, 12; Tito 1:5-9) Yahova aphatisira nzimu wakucena toera kuphedza anthu adalemba Bhibhlya toera kufokotoza makhaliro anewa. Akulu a mpingo asacita phembero kuna Yahova toera apaswe nzimu wace mu ndzidzi unacedza iwo toera aone khala m’bale athema toera kukhazikiswa ninga nkulu wa mpingo peno ntumiki wakutumikira. Pyenepi pisapangiza kuti mipingo isatsogolerwa na Yahova,  pabodzi na Yezu. (Mabasa 20:28) Amuna adasankhulwa toera kutiphedza na kutitsalakana ndi miyoni idabuluka kuna Mulungu.—Aefesi 4:8.

17. Midzidzi inango, mulongo asafunika kucitanji toera kupangiza cilemedzo?

17 Khala pa mpingo nkhabepo nkulu wa mpingo peno ntumiki wakutumikira toera kutsogolera mpingo. Abale anango akubatizwa anakwanisa kuphedza, mbwenye pangasoweka abale akubatizwa, mulongo anakwanisa kuphata mabasa akuti akhafunika kucitwa na m’bale wakubatizwa. Khala ndi tenepo, mulongo asafunika kumanga dhunku peno kubvala capeu toera kuphimbira nsolo. (1 Akorinto 11:3-10) Angacita pyenepi, anapangiza kuti asalemedza masasanyiro a Yahova, pabanja na mu mpingo.—Onani Cidzindikiro Cakumalisa 15.

TINALEMEDZA TANI ATONGI A DZIKO NA ANANGO?

18, 19. (a) Lemba ya Aroma 13:1-7 isatipfundzisanji? (b) Tinapangiza tani kuti tisalemedza mautongi?

18 Mautongi alipo thangwi asatawiriswa na Yahova, natenepa, ife tisafunika kualemedza. Iwo asasanya pinthu pyakuti pisaphedza anthu ninga maxikola na nyumba za ungumi. Akristu asabvera mafala anagumanika pa Aroma 13:1-7. (Lerini.) Ife tisalemedza “mautongi”, pontho tisabvera mitemo ya dziko peno ya cisa cinakhala ife. Mitemo ineyi panango inalonga pya banja yathu, basa yathu, peno pinthu pyathu. Mwacitsandzo, ife tisalipa misonkho, pontho tisalonga kuna mautongi mphangwa zinatiphemba iwo. Mphapo tinacitanji mautongi angatiphemba toera kucita cinthu cakuti nee cisabverana na mitemo ya Mulungu? Tisacita pidalonga mpostolo Pedhru:  “Pakutoma tisafunika kubvera Mulungu ninga ntongi, tayu anthu.”—Mabasa 5:28, 29.

19 Ndzidzi onsene tisafunika kupangiza cilemedzo kakamwe khala tiri kulonga na anyakutonga miseru peno apolixa. Kuxikola aphale na atsikana asafunika kulemedza apfundzisi na anthu anango anaphata basa pa xikola. Kubasa, ife tisafunika kulemedza patrau wathu, maseze anango akhonde kumulemedza. Tingacita pyenepi, tiri kutowezera mpostolo Paulu, wakuti akhalemedza kakamwe mautongi, ngakhale midzidzi inango pikhali pyakunentsa. (Mabasa 26:2, 25) Maseze anango atitsalakane mwakuipa, ife tisafunika kupitiriza kupangiza cilemedzo.—Lerini Aroma 12:17, 18; 1 Pedhru 3:15.

20, 21. Ninji pinafuna kucitika tingalemedza anango?

20 Pa dziko yonsene, anthu asapangiza cilemedzo cakucepa kuna unango na ndzace. Mbwenye atumiki a Yahova ndi akusiyana. Ife tisafuna kulemedza anthu onsene. Ife tisatowezera mafala adalonga mpostolo Pedhru kuti: “Lemedzani anthu a mitundu yonsene.” (1 Pedhru 2:17) Anthu asaona tingapangiza cilemedzo kuna iwo. Tingacita pyenepi tinapangiza kuti tiri kubvera mafala adalonga Yezu kuti: “Pangizani ceza canu kuna anthu, toera iwo aone mabasa anu adidi mbapasa mbiri Babanu wakudzulu.”—Mateu 5:16.

21 Tisafunika kupangiza cilemedzo pabanja, mu mpingo na kuna atongi a dziko. Tingacita pyenepi, ninji pinafuna kudzacitika? Makhaliro athu adidi anakwanisa kuphedza anango toera kufuna kupfundza pizinji thangwi ya Yahova. Pontho tingalemedza anango, tisapangiza kuti tisalemedza Yahova. Pyenepi pisacitisa Yahova kukhala wakutsandzaya, pontho pisapangiza kuti tisanfuna.