Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 17

Pitirizani mu Ufuni wa Mulungu

Pitirizani mu Ufuni wa Mulungu

“Wangisani cikhulupiro canu cakucena kakamwe, . . . Mupitirize kukhala mu ufuni wa Mulungu.”—YUDA 20, 21.

1, 2. Tisafunika kucitanji toera tipitirize mu ufuni wa Mulungu?

TONSENE tisafuna kukhala akuwanga, pontho na ungumi wadidi. Natenepa, tisafunika kuwangisira toera kudya cakudya cadidi, kudzongola manungo na kutsalakana manungo athu. Ngakhale pisaphemba kuwangisira, mbwenye pisatsandzayisa kakamwe, natenepa nee tinabwerera nduli. Tendeni tione njira inango yakuti inatiphedza kukhala akuwanga na aungumi wadidi.

2 Ngakhale tatoma kale kudziwa Yahova, tisafunika kupitiriza kuwangisa uxamwali wathu na iye. Pidalonga Yuda kuna Akristu toera apitirize “kukhala mu ufuni wa Mulungu,” iye aapanga kuti anacita tani pyenepi. Iye alonga: “Wangisani cikhulupiro canu cakucena kakamwe.” (Yuda 20, 21) Mphapo, tinakwanisa tani kuwangisa cikhulupiro cathu?

PITIRIZANI KUWANGISA CIKHULUPIRO CANU

3-5. (a) Sathani asafuna kuti munyerezerenji thangwi yakubvera midida ya Yahova? (b) Musaona tani mitemo na midida ya Yahova?

3 Mphyakufunika kakamwe kunyindira kuti njira inacita Yahova pinthu ndi yadidi kakamwe. Sathani asafuna kuti munyerezere kuti kubvera midida ya Mulungu mphyakunentsa kakamwe, pontho munakwanisa kukhala akutsandzaya mungasankhula mwekha pinthu pyadidi na  pyakuipa. Kutomera m’munda wa Edheni Sathani asayesera kucitisa anthu toera kutawira pyenepi. (Genesi 3:1-6) Lero, Sathani asapitiriza kucita pyenepi.

4 Pidalonga Sathani ndi undimomwene? Kodi kubvera midida ya Yahova ndi pyakunentsa? Nkhabe. Nyerezerani kuti mukufamba m’munda wakubalika kakamwe wa maluwa, mbwenye mwakukhonda dikhira, imwe mwaona kuti mbuto ibodzi ya munda unoyu yafungwa. Panango munabvundzika: ‘Thangwi yanji mbuto iyi yafungwa?’ Mbwenye mu ndzidzi unoyu imwe mukubva nkhalamu mbikalira nkati mwa mbuto ineyi idafungwa. Cincino musabvesesa kuti thangwi yanji mbuto ineyi yafungwa? Panango, mbuto ineyi mbidakhonda kufungwa, imwe mbamudadyiwa na nkhalamu. Midida ya Yahova ndi ninga mbuto ineyi yakufungwa, pontho Dyabo ndi ninga nkhalamu. Bhibhlya isalonga: “Khalani andzeru, pontho khalani akuyang’anira! Nyamalwa wanu Dyabo asafamba-famba ninga nkhalamu yakulira, inasaka munthu toera kumudya.”—1 Pedhru 5:8.

5 Yahova asafuna kuti tikhale na umaso wadidi kakamwe. Yahova nee asafuna kuti tinyengezwe na Sathani. Ndi thangwi yace iye atipasa mitemo na midida yakuti isatitsidzikiza, pontho isatiphedza toera kukhala akutsandzaya. (Aefesi 6:11) Tiyago alemba: “Ule anayang’anisisa mwadidi mwambo wakulungama . . . anadzakhala wakutsandzaya mu pinthu pinacita iye.”—Tiyago 1:25.

6. Ninji pinapangiza kuti Yahova asaticitira udidi?

6 Tingabvera pitsogolero pya Yahova, tinakhala na umaso wakutsandzayisa, pontho tinawangisa uxamwali wathu na Yahova. Mwacitsandzo, tisaphedzeka kakamwe tingacita pinatipanga Yahova toera kucita phembero ndzidzi onsene. (Mateu 6:5-8; 1 Atesalonika 5:17) Tisatsandzaya tingabvera pitsogolero pya Yahova pinalonga thangwi yakugumanyikana pabodzi toera kumulambira na kuwangisana unango  na ndzace, pontho tisatsandzaya kakamwe tingawangisira toera kumwaza mphangwa na kupfundzisa anango. (Mateu 28:19, 20; Agalata 6:2; Ahebheri 10:24, 25) Kunyerezera kuti pinthu pyenepi pisatiphedza tani toera kupitiriza kuwangisa cikhulupiro cathu, tisakhala na cinyindiro cakuti ndzidzi onsene Yahova asafuna pinthu pyadidi kwa ife.

7, 8. Ninji pinafuna kutiphedza toera kucalira kudzudzumika na mayesero akuti panango tinadzathimbana nawo ntsogolo?

7 Panango tinadzudzumika thangwi tisadziwa kuti ntsogolo tinadzathimbana na mayesero akunentsa akuti anadzayesera cikhulupiro cathu. Ndzidzi onsene unakhala imwe na mabvero anewa kumbukani mafala awa a Yahova: ‘Ine Yahova ndine Mulungu wanu, Ule anakupfundzisani toera muphindule, Ule anakucitisani kufamba munjira inafunika imwe kufamba. Mungabvera matongero anga na ntima wanu onsene! Ntendere wanu unadzakhala ninga nkulo, na ulungami wanu unadzakhala ninga mabimbi a m’bara.’—Izaiya 48:17, 18.

8 Tingabvera Yahova ntendere wathu unadzakhala ninga  nkulo wakuti cipo usauma, pontho ulungami wathu unadzakhala ninga mabimbi a m’bara akuti ndzidzi onsene asafamba padzulu pa bara. Mwakukhonda tsalakana pinacitika mu umaso wathu, tinakwanisa kukhala akukhulupirika. Bhibhlya isalonga: ‘Siyira Yahova pinadzudzumika na iwe, iye anakutsalakanani. Cipo anatawirisa kuti munthu wakulungama agwe.’—Masalmo 55:22.

‘TIWANGISIRE TOERA TIKHALE AKUKOLA MWAUZIMU’

9, 10. Pisabvekanji kukhala munthu wakukola mwauzimu?

9 Mungawangisa uxamwali wanu na Yahova munadzakhala wakukola mwauzimu. (Ahebheri 6:1) Pisabvekanji kukhala wakukola mwauzimu?

10 Ife nee tisakhala wakukola mwauzimu basi ene tingakula. Toera kukhala akukola mwauzimu, Yahova asafunika kukhala xamwali wathu wapantima, pontho tisafunika kuona pinthu munjira inapionera iye. (Juwau 4:23) Mpostolo Paulu alemba: “Ale anakhala mwakubverana na manungo, ndzidzi onsene asanyerezera pinthu pinafuna manungo awo, mbwenye ale anakhala mwakubverana na nzimu wakucena, asanyerezera pinthu pya nzimu wakucena.” (Aroma 8:5) Munthu wakukola mwauzimu nee asaikha manyerezero ace ku pinthu pyakumanungo. M’mbuto mwace, asaikha manyerezero ace m’basa ya Yahova, pontho asacita pisankhulo pyadidi mu umaso wace. (Misangani 27:11; lerini Tiyago 1:2, 3.) Munthu wakukola mwauzimu nee asakwatika toera kucita pinthu pyakuipa, mbwenye asadziwa pinthu pyadidi, pontho ndzidzi onsene ali dzololo toera kupicita.

11, 12. (a) Paulu alonganji kuna Akristu thangwi ya “luso yakudzindikira?” (b) Nkristu wakukola mwauzimu alandana tani na munthu wakucita mapika?

11 Pisaphemba kuwangisira toera kukhala wakukola mwauzimu. Mpostolo Paulu alemba: “Cakudya cakuuma ndi ca  anthu akukola mwauzimu, ale akuti kubulukira mukuphatisira luso yawo yakudzindikira, apfundza kusiyanisa cinthu cadidi na cakuipa.” (Ahebheri 5:14) Fala yakuti “apfundza” pisaticitisa kunyerezera munthu anakhunganyika toera kucita mapika.

12 Tingaona munthu mbakacita mapika akuthamanga, tisadziwa kuti akwata ndzidzi uzinji mbakapfundza, pontho awangisira kakamwe toera akulise luso yace. Iye nee abalwa ninga nyamapika. Mwana angabalwa, nee asadziwa kuphatisira mwadidi miyendo na mikono yace. Mbwenye mukupita kwa ndzidzi, mwapang’ono pang’ono iye asapfundza kuphata pinthu, pontho asapfundza kufamba. Iye asapfundza mbadzakhala nyamapika. Munjira ibodzi ene, pisakwata ndzidzi, pontho tisafunika kupfundza toera kukhala munthu wakukola mwauzimu.

13. Ninji pinafuna kutiphedza toera kuona pinthu mu njira inapionera Yahova?

13 M’bukhu ino taona kuti tinakwanisa tani kunyerezera ninga Yahova na kuona pinthu ninga munapionera iye. Tapfundzambo kuti tinafuna tani, pontho tinapasa tani ntengo midida ya Yahova. Tingafuna kucita pisankhulo tisabvundzika: ‘Ndi n’dida upi wa m’Bhibhlya wakuti unakwanisa kutiphedza? Ndinaphatisira tani n’dida unoyu? Kodi Yahova asafuna kuti ndicitenji?’—Lerini Misangani 3:5, 6; Tiyago 1:5.

14. Tisafunika kucitanji toera kuwangisa cikhulupiro cathu?

14 Cipo tinasiya kuwangisa cikhulupiro cathu kuna Yahova. Kudya cakudya cadidi kusatiphedza toera kukhala na ungumi wadidi, munjira ibodzi ene, kupfundza thangwi ya Yahova kunatiphedza toera kuwangisa cikhulupiro cathu. Pidatoma ife kupfundza Bhibhlya, tadziwa undimomwene unalonga thangwi ya Yahova na njira inacitira iye pinthu. Mbwenye mukupita kwa ndzidzi tisafunika kubvesesa mwadidi undimomwene unoyu. Ndi pyenepi pikhafuna kulonga Paulu pidalonga iye: “Cakudya cakuuma ndi ca anthu akukola  mwauzimu.” Tingaphatisira pinapfundza ife, tisakhala a ndzeru. Bhibhlya isalonga: ‘Udziwisi ndi cinthu cakufunika kakamwe.’—Misangani 4:5-7; 1 Pedhru 2:2.

15. Thangwi yanji tisafunika kufuna Yahova pabodzi na abale na alongo athu?

15 Panango munthu anakwanisa kukhala wamphambvu na wa ungumi wadidi, mbwenye toera kupitiriza kukhala wakuwanga, iye asadziwa kuti asafunika kupitiriza kutsalakana mwadidi ungumi wace. Munjira ibodzi ene, munthu wakukola mwauzimu asadziwa kuti asafunika kuwangisira toera kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova. Paulu aticenjeza: “Pitirizani kuonesesa khala muciri akuwanga mu cikhulupiro; pitirizani kudingika mwekhene toera mudziwe kuti ndimwe anthu a ntundu wanji.” (2 Akorinto 13:5) Natenepa, tisafunika kupitiriza kuwangisa cikhulupiro cathu. Kufuna kwathu Yahova pabodzi na abale na alongo athu kusafunika kupitirize kukula. Paulu alonga: “Ndingakhala na . . . cidziwiso consene, pontho ndingakhala na cikhulupiro cakuwanga cakuti mbidakwanisa kuthukusa naco mapiri, mbwenye mbandisowa ufuni, ndine wakusowa basa.”—1 Akorinto 13:1-3.

WANGISANI CIDIKHIRO CANU

16. Sathani asafuna kuti tinyerezerenji?

16 Sathani asafuna kuti tinyerezere kuti cipo tinakwanisa kucita pinthu pyadidi toera kukomeresa Yahova. Iye asafuna kutifewesa manungo mbatinyerezera kuti nyatwa zathu cipo zinadzamala. Iye nee asafuna kuti ife tinyindire abale athu, pontho nee asafuna kuti tikhale akutsandzaya. (Aefesi 2:2) Sathani asadziwa kuti tinganyerezera pinthu pyakuipa tinaluza uxamwali wathu na Mulungu. Mbwenye Yahova atipasa cinthu toera kuthimbana na manyerezero akuipa. Iye atipasa cidikhiro.

17. Thangwi yanji cidikhiro ndi cakufunika?

17 Lemba ya 1 Atesalonika 5:8, isalandanisa cidikhiro  cathu na capeu ca utale cinatsidzikiza nsolo wa nyankhondo, Bhibhlya isalonga capeu ceneci ninga “cidikhiro ca cipulumuso.” Kukhala na cidikhiro ku mapikiro a Yahova kunakwanisa kutsidzikiza ndzeru zathu, pontho kunatiphedza kukunda manyerezero akuipa.

18, 19. Cidikhiro cawangisa tani Yezu?

18 Cidikhiro caphedza Yezu toera kukhala wakuwanga. Ntsiku yakumalisa, Yezu mbadzati kuphiwa, iye athimbana na pinentso pyakusiyana-siyana. Xamwali wace wapantima ansandukira. Unango alonga kuti nee asandziwa. Anango ansiya mbathawa. Anthu akuti akhali a mu dziko ibodzi ene na iye aphemba toera athabuswe mpaka kuphiwa. Mphapo, ninji cidaphedza Yezu toera kupirira nyatwa zenezi zonsene? “Thangwi ya kutsandzaya kudaikhwa patsogolo pace, iye apirira pamuti wakusikimizira, apwaza manyadzo, pontho cincino iye akhala pantsi kukhundu yamadyo ya mpando waumambo wa Mulungu.”—Ahebheri 12:2.

 19 Yezu akhadziwa kuti angakhala wakukhulupirika, mbadapasa mbiri babace, pontho mbadapangiza kuti Sathani ndi nyauthambi. Cidikhiro ceneci catsandzayisa kakamwe Yezu. Iye akhadziwambo kuti mwakukhonda dembuka mbadakhala pontho na Babace kudzulu. Cidikhiro ceneci cam’phedza toera kupirira. Ninga Yezu, tisafunika kuikha manyerezero ku cidikhiro cathu. Pyenepi pinatiphedza kupirira mwakukhonda tsalakana pinafuna kuthimbana na ife.

20. Ninji cinafuna kukuphedzani toera kunyerezera pinthu pyadidi?

20 Yahova asaona cikhulupiro canu, na kupirira kwanu. (Izaiya 30:18; lerini Malakiya 3:10.) Iye apikira kukwanirisa ‘pinafuna ntima wanu.’ (Masalmo 37:4) Natenepa, pitirizani kunyerezera pidapikira Yahova kuna imwe. Sathani asafuna kuti muluze cidikhiro, pontho munyerezere kuti pidapikira Yahova cipo pinakwanirisika. Pitirizani kukunda manyerezero akuipa! Mungadzindikira kuti mukuluza cidikhiro, phembani ciphedzo ca Yahova. Kumbukani mafala  anagumanika pa Afilipi 4:6, 7: “Lekani kudzudzumika, nee na cinthu cibodzi, mbwenye mu pinthu pyonsene, dziwisani Mulungu maphembo anu kubulukira mu kucita phembero, kudembetera na kupereka takhuta; natenepa, ntendere wa Mulungu wakuti usapiringana kubvesesa konsene, unadzatsidzikiza mitima yanu na manyerezero anu kubulukira mwa Kristu Yezu.”

21, 22. (a) Kodi Yahova asafuna kuti dziko ikhale tani? (b) Muli dzololo toera kucitanji?

21 Khalani na ndzidzi toera kunyerezera pinthu pyakutsandzayisa pinafuna kucita Yahova ntsogolo. Mwakukhonda dembuka, anthu onsene anadzalambira Yahova. (Apokalipse 7:9, 14) Nyerezerani kuti umaso unakhala tani mu dziko ipswa. Unadzakhala wakutsandzayisa kakamwe kupiringana pinanyerezera ife! Sathani na madimonyo ace pabodzi na ale onsene anacita pinthu pyakuipa anadzafudzwa. Imwe nee munadzabva kupha, pontho nee munadzafa. Ntsiku zonsene munadzalamuka na mphambvu, pontho wakutsandzaya. Anthu onsene anadzaphata basa pabodzi, mbacinja dziko toera kukhala paraizu. Onsene anadzakhala na cakudya cadidi na mbuto yadidi toera kukhala. Nkhabe kudzaoneka munthu anacita pyauphanga peno kucita pinthu pyakuipa, mbwenye kunadzakhala basi ene anthu akukoma ntima akuti anadzacita pinthu pyadidi kuna unango na ndzace. Mukupita kwa ndzidzi, anthu onsene anakhala pa dziko yapantsi anadzatsandzaya “na ufulu wa mbiri ya ana a Mulungu.”—Aroma 8:21.

22 Yahova asafuna kuti imwe mukhale xamwali wace wapantima. Natenepa, ntsiku zonsene citani pyonsene pinakwanisa imwe toera kubvera Yahova, pontho toera kukhala xamwali wace. Inde, mphyakukwanisika kwa ife tonsene kupitiriza mu ufuni wa Mulungu kwenda na kwenda!—Yuda 21.