Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 16

Idani Dyabo

Idani Dyabo

“Idani Dyabo, penepo iye anadzakuthawani.”—TIYAGO 4:7.

1, 2. Tisafunika kudziwanji thangwi ya Sathani na madimonyo ace?

N’DZIKO ipswa tinadzatsandzaya kakamwe, tinadzakhala na umaso ninga mukhafunira Yahova pakutoma. Mbwenye cincino tisakhala n’dziko yakuti isatongwa na Sathani pabodzi na madimonyo ace. (2 Akorinto 4:4) Ngakhale kuti nee tisakwanisa kuaona, mbwenye iwo alipo, pontho ndi amphambvu kakamwe.

2 Mu nsolo uno tinadzapfundza pinthu pinafunika ife kucita toera kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova, pontho toera titsidzikizike kuna Sathani. Yahova apikira kuti anadzatiphedza. Mbwenye ife tisafunika kudziwa njira zinaphatisira Sathani na madimonyo ace toera kutinyengeza na kutipomokera.

“NINGA NKHALAMU YAKULIRA”

3. Dyabo asafuna kucitanji?

3 Sathani asalonga kuti anthu asatumikira Yahova basi ene thangwi asatipasa pinthu. Pontho asalonga kuti pinthu pinganentsa munthu anasiya kutumikira Mulungu. (Lerini Yobe 2:4, 5.) Munthu angapangiza kuti asafuna kupfundza pya Yahova, Sathani na madimonyo ace asaona munthu unoyu, mbayesera kumpingiza. Iwo asaipirwa kakamwe munthu angaperekeka kuna Yahova mbabatizwa. Bhibhlya isalandanisa Dyabo na “nkhalamu yakulira, inasaka munthu toera kumudya.” (1 Pedhru 5:8) Sathani  asafuna kufudza uxamwali wathu na Yahova.—Masalmo 7:1, 2; 2 Timoti 3:12.

Sathani asaipirwa kakamwe tingaperekeka kuna Yahova

4, 5. (a) Ndi pinthu pipi pyakuti Sathani nee anakwanisa kupicita? (b) Tinakwanisa tani ‘kuida Dyabo?’

4 Mbwenye ife nee tisafunika kugopa Sathani na madimonyo ace. Yahova aikha madire mu pinthu pinafuna iwo kuticitira. Yahova apikira kuti “mwinji ukulu” wa Akristu andimomwene anadzapulumuka pa “nyatwa ikulu.” (Apokalipse 7:9, 14) Nkhabe cinthu cinafuna kucita Dyabo toera kupingiza pyenepi, thangwi Yahova asatsidzikiza mbumba yace.

 5 Tingakhala na uxamwali wakuwanga na Yahova, Sathani nee anakwanisa kufudza uxamwali wathu. Bhibhlya isalonga: ‘Yahova ali na imwe, mungapitiriza kukhala na iye.’ (2 Pya dziko ya Israele 15:2; lerini 1 Akorinto 10:13.) Amuna na akazi azinji akukhulupirika a mu ndzidzi wa kale ninga Abheli, Enoki, Nowa, Sara na Mose akunda Dyabo mbakhala na uxamwali wakuwanga na Yahova. (Ahebheri 11:4-40) Ife tinakwanisambo kucita pibodzi pyene. Bhibhlya isalonga: “Idani Dyabo, penepo iye anadzakuthawani.”—Tiyago 4:7.

“IFE TIRI KUMENYA NKHONDO”

6. Sathani asatipomokera tani?

6 Maseze Sathani adziwe kuti Yahova aikha madire mu pinthu pinakwanisa iye kuticitira, Sathani asayesera kucita pyonsene pinakwanisa iye toera kufudza uxamwali wathu na Mulungu. Lero, Dyabo asatipomokera munjira zakusiyana-siyana, mbwenye misampha inaphatisira iye ndi ibodzi ene na idaphatisira iye kale. Ndi ipi inango mwa iyo?

7. Thangwi yanji Sathani asapomokera mbumba ya Yahova?

7 Mpostolo Juwau alemba: “Dziko yonsene iri m’manja mwa Nyakuipa.” (1 Juwau 5:19) Sathani ndi ntongi wa dziko ino yakuipa, pontho iye asafunambo kutonga mbumba ya Yahova. (Mikeya 4:1; Juwau 15:19; Apokalipse 12:12, 17) Dyabo asadziwa kuti ndzidzi wace wasala pang’ono basi, natenepa iye asayesera m’bodzi na m’bodzi wa ife toera tikhonde kukhala akukhulupirika kuna Mulungu. Midzidzi inango Dyabo asaphatisira misampha yakuoneka, mbwenye midzidzi inango asaphatisira misampha yakukhonda kuoneka.

8. Akristu onsene asafunika kudziwanji?

8 Lemba ya Aefesi 6:12 isalonga: “Ife tiri kumenya  nkhondo [“kuthimbana”] . . . na mphambvu za madimonyo m’mbuto zakudzulu.” Nkristu m’bodzi na m’bodzi ali kumenya nkhondo peno akuthimbana na Sathani pabodzi na madimonyo ace. Tisafunika kudziwa kuti ale anaperekeka kuna Yahova asacita khundu mu nkhondo ineyi. Pa tsamba ya Aefesi, Paulu akulumiza Akristu maulendo matatu toera “kukhala akuwanga.”—Aefesi 6:11, 13, 14.

9. Sathani na madimonyo ace asayesera kucitanji kuna ife?

9 Sathani na madimonyo ace asayesera kutinyengeza munjira zakusiyana-siyana. Kukunda nsampha ubodzi wa Sathani nee pisabveka kuti nee tinagwabve mu nsampha unango. Dyabo asaona makhundu athu akufewa mbasankhula nsampha toera kutiphata nawo. Mbwenye nee tisafunika kunyengezwa, thangwi Bhibhlya isatipanga misampha inaphatisira Dyabo. (2 Akorinto 2:11; onani Cidzindikiro Cakumalisa 31.) Ubodzi mwa misampha ineyi ndi kukhulupira mizimu.

LEKANI KUKHULUPIRA MIZIMU

10. (a) Kukhulupira mizimu ninji? (b) Ndi api maonero a Yahova thangwi yakukhulupira mizimu?

10 Kukhulupira mizimu kusacitisa munthu kupita ncibverano na madimonyo, pyenepi pisaphataniza kulotera, ufiti, ung’anga, peno kuyesera kulonga na anyakufa. Bhibhlya isalonga kuti kukhulupira mizimu ndi ‘pyakunyanyasa,’ pontho nee tinakwanisa kutumikira Yahova mu ndzidzi ubodzi ene mbatikhulupira mizimu. (Deuteronomyo 18:10-12; Apokalipse 21:8) Akristu asafunika kucalira ntundu onsene wakukhulupira mizimu.—Aroma 12:9.

11. Ninji cinafuna kuticitikira tingafuna kakamwe kudziwa pinthu pya madimonyo?

11 Sathani asadziwa kuti tingafuna kakamwe kudziwa pinthu pya madimonyo, pinakhala pyakukhonda nentsa kukhulupira  mizimu. Ntundu onsene wakukhulupira mizimu unakwanisa kufudza uxamwali wathu na Yahova.

SATHANI ASAYESERA KUTINYENGEZA

12. Sathani asacitanji toera kudzudzumisa manyerezero athu?

12 Sathani asadzudzumisa manyerezero a anthu. Mwapang’ono-pang’ono iye asacitisa munthu kupenula, mpaka kunyerezera kuti ‘pinthu pyadidi ndi pyakuipa, pontho, pyakuipa ndi pyadidi.’ (Izaiya 5:20) Dyabo asafuna kuti tikhulupire kuti uphungu wa m’Bhibhlya nee usaphata basa, pontho kuti tinakwanisa kukhala akutsandzaya tingapwaza pitsogolero pya Mulungu.

13. Sathani asacitanji toera kuticitisa kupenula?

13 Kupenula ndi ubodzi mwa misampha wakuti Sathani asauphatisira kakamwe. Iye asauphatisira kutomera kale kakamwe. M’munda wa Edheni Sathani acitisa Eva kupenula pidambvundza iye kuti: ‘Ndimomwene kuti Mulungu alonga kuti lekani kudya misapo ya miti yonsene ya m’munda?’ (Genesi 3:1) Mukupita kwa ndzidzi Sathani abvundza Yahova patsogolo pa aanju: ‘Kodi Yobe asagopa Mulungu mwapezi?’ (Yobe 1:9) Pidamala Yezu kubatizwa, Sathani amuyesera mbalonga: “Khala iwe ndiwe mwana wa Mulungu, panga miyala iyi toera isanduke kudza mikate.”—Mateu 4:3.

14. Sathani asacitanji toera kucitisa anthu kupenula kuti kukhulupira mizimu nee ndi kwakugopswa?

14 Lero, Dyabo asapitiriza kucitisa anthu kupenula. Iye asayesera kucitisa anthu kubvundzika khala kukhulupira mizimu ndi pyakuipa. Ngakhale Akristu anango akhanyerezera kuti nkhabepo ngozwi yakukhulupira mizimu. (2 Akorinto 11:3) Mphapo tinacitanji toera kutsidzikizika? Tinakhala tani na cinyindiro cakuti nee tikunyengezwa na  Sathani? Tendeni tione njira ziwiri zinaphatisira Sathani toera kutinyengeza: ubalangazi na ukondzi.

UBALANGAZI NA UKONDZI

15. Ubalangazi unakwanisa tani kuticitisa kupita ncibverano na madimonyo?

15 Lero, mavidhyu mazinji, mafilimu, maprogramu a televizau, mitcini ya ndzeru na masaiti anango a mu interneti, asapangiza kakamwe pinthu pyakukhulupira mizimu, pyaufiti na pinthu pyakukhonda dziwika. Anthu azinji asanyerezera kuti nee pana ngozwi, pontho nee ndi pyakugopswa kusiya madimonyo kucita khundu mu umaso wathu. Munthu anakwanisa kupita ncibverano na madimonyo kubulukira mu kuleri djanja ya munthu, kukhulupira nyenyezi, kulotera na kuphatisira bhola ya vidhru yakucena kakamwe. Dyabo asabisa ngozwi ya pinthu pyenepi mbapicitisa kukhala ninga pinthu pyakudzumatirisa, pyadidi, peno pyakutsandzayisa. Anthu azinji asanyerezera kuti nkhabepo ngozwi yakuona mafilimu anapangiza pyakukhulupira mizimu, peno kusaka kudziwa pinthu pyakukhonda dziwika mbanyerezera kuti nee akupita ncibverano na madimonyo. Thangwi yanji kunyerezera pyenepi ndi pyakugopswa?—1 Akorinto 10:12.

16. Thangwi yanji tisafunika kukhonda ubalangazi unapangiza pya kukhulupira mizimu?

16 Sathani na madimonyo ace nee anakwanisa kuona manyerezero athu. Mbwenye iwo anakwanisa kudziwa pifuno pyathu na pinanyerezera ife kubulukira mu pisankhulo pya munthu paekha na pya pabanja, kuphatanizambo kusankhula ubalangazi. Ninji pinafuna kucitika tingasankhula mavidhyu, nyimbo, mabukhu analonga pya mizimu, kuombedza, mafilimu anapangiza pyaufiti, madimonyo na pinthu pinango pyakulandana na pyenepi? Sathani  na madimonyo ace anaona kuti ife tisafuna kakamwe kudziwa pinthu pyenepi, pontho anakwanisa kutiyesera toera tifune kakamwe pyakukhulupira mizimu.—Lerini Agalata 6:7.

17. Sathani asabandza tani cifuno cathu cakukhala na ungumi wadidi?

17 Sathani asabandzambo cifuno cathu cakukhala na ungumi wadidi. Lero anthu azinji asanentseka na ungumi. Panango munthu asayesera ukondzi wakusiyana-siyana mbakhonda kuwanga. (Marko 5:25, 26) Panango anamala mphambvu mbayesera kucita pyonsene pinakwanisa iye toera awange. Ninga Akristu, tisafunika kucita mphole-mphole toera tikhonde kusankhula ukondzi unaphataniza  ‘mphambvu ya mizimu.’—Izaiya 1:13, Tradução do Novo Mundo.

Mungabva kupha nyindirani Yahova

18. Ndi ntundu upi wa ukondzi wakuti Akristu asafunika kuucalira?

18 Kale, Aizraeli anango akhaphatisira ‘mphambvu ya mizimu.’ Yahova aapanga: ‘Mungathukula manja anu, toera kuphembera, ndinakubisirani maso anga. Maseze mucite maphembero mazinji, nee ndinabvesera maphembero anu.’ (Izaiya 1:15) Nyerezerani basi, Yahova nee akhafuna nee pang’ono pene kubva maphembero awo! Nee tisafuna kucita nee cinthu cibodzi cakuti cinaikha pangozwi uxamwali wathu na Yahova, pontho cakuti cinaticitisa kuluza ciphedzo cace makamaka tingabva kupha. (Masalmo 41:3) Natenepa, khala tikunyerezera kusaka ntundu unango wa ukondzi, tisafunika kudziwa khala pyenepi pisaphataniza kupita ncibverano na madimonyo peno pinthu pyakukhonda dziwika. (Mateu 6:13) Khala pyenepi pisaphataniza kupita ncibverano na madimonyo mphyadidi kupicalira!—Onani Cidzindikiro Cakumalisa 32.

MBIRI INALONGA THANGWI YA MADIMONYO

19. Ninji pinacita Dyabo toera anthu agope madimonyo?

19 Anthu anango asanyerezera kuti Dyabo na madimonyo ace nee alipo, mbwenye anango asadziwa kuti iwo alipo thangwi ya pidagumanikana na iwo mu umaso. Anthu azinji asagopa kakamwe mizimu yakuipa, pontho asakhala mabitcu a pinthu pyamalodza. Anango asacitisa anthu kugopa madimonyo mukuapanga pinthu pyakugopswa pinacita madimonyo. Kazinji kene anthu asadzumatirwa kakamwe na pinthu pyenepi mbafuna kupangambo anango. Pinthu pyenepi kazinji kene pisacitisa anthu kugopa Dyabo.

20. Tinakwanisa tani kumwaza uthambi wa Sathani?

20 Nyerezerani basi: Sathani asafuna kuti anthu an’gope.  (2 Atesalonika 2:9, 10) Iye ndi nyauthambi, asadziwa kuti ananyengeza tani ale anakhulupira mizimu, pontho toera akhulupire pinthu pyakuti nee ndi pyandimomwene. Panango anthu anewa, anakwanisa kulonga maonero awo thangwi ya pinthu pidaona iwo na pidabva iwo. Anthu anewa angalonga mbiri zenezi kazinji kene, asathimizira mphangwa toera kudzipisa. Ife nee tisafuna kuphedza Sathani toera kugopesa anthu mu kulonga mwakubwereza-bwereza mphangwa zenezi.—Juwau 8:44; 2 Timoti 2:16.

21. M’mbuto mwakulonga pinthu pya madimonyo, tisafunika kulonganji?

21 Khala ntumiki wa Yahova kale athimbana na madimonyo, iye nee asafunika kulonga pyenepi kazinji kene toera anango adziwembo. Mbumba ya Yahova nee isafunika kudzudzumika nee na cinthu cibodzi cinacita Dyabo na madimonyo ace. Kusiyapo pyenepi, tisafunika kuikha manyerezero athu kuna Yezu na mphambvu idampasa Yahova. (Ahebheri 12:2) Yezu nee akhacedza kazinji kene na anyakupfundzace thangwi ya madimonyo. Iye aikha manyerezero ace ku mphangwa za Umambo na “pinthu pyakudzumatirisa pya Mulungu.”—Mabasa 2:11; Luka 8:1; Aroma 1:11, 12.

22. Musafunika kucitanji?

22 Nee tisafunika kuduwala kuti cifuno ca Sathani ndi kufudza uxamwali wathu na Yahova. Iye anayesera kucita pyonsene pinakwanisa iye toera pyenepi picitike. Mbwenye ife tisadziwa misampha inaphatisira Dyabo, pontho tiri dzololo toera kukhonda pinthu pyonsene pinaphataniza kukhulupira mizimu. Natenepa, “lekani kupasa mbuto Dyabo” toera akhonde kufewesa pisankhulo pyathu. (Lerini Aefesi 4:27.) Tingaida Dyabo ife nee tinadzagwa mu misampha yace, pontho Yahova anadzatitsidzikiza.—Aefesi 6:11.