Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 4

Yezu Kristu Mbani?

Yezu Kristu Mbani?

1. Umaso wa Yezu watoma tani?

Ndi makhaliro api adacitisa Yezu kukhala wakudzolowereka?​—MATEO 11:29; MARKO 10:13-16.

Mwakusiyana na munthu onsene, Yezu akhali kudzulu ninga anju mbadzati kubaliwa pa dziko yapantsi. (Jwau 8:23) Iye ndi wakutoma mu pinthu pyonsene pidacita Mulungu. Yezu aphedza pakucitwa kwa pinthu pinango pyonsene. Iye ndiye ekha basi adacitwa na Yahova, na thangwi ineyi iye ndi wakuthema kucemerwa Mwana ‘m’bodzi ekha’ wa Mulungu. (Jwau 1:14) Yezu atumikira ninga Nkwati Mphangwa wa Mulungu, na thangwi ineyi, iye asacemerwambo “Fala.”​—Lerini Misangani 8:22, 23, 30; Akolose 1:15, 16.

2. Thangwi yanji Yezu abwera pa dziko yapantsi?

Mulungu atumiza Mwanace pa dziko yapantsi mu kucinja umaso wace kudzulu mbauikha m’mimba mwa mwali Waciyuda akhacemerwa Mariya. Na thangwi ineyi, Yezu nee akhali na baba wa umunthu. (Luka 1:30-35) Yezu abwera pa dziko yapantsi (1) toera kupfundzisa undimomwene wa Mulungu, (2) toera kutipasa citsandzo cakuti tinacita tani cifuno ca Mulungu ngakhale m’midzidzi ya nyatwa, na (3) toera kupereka umaso wace waungwiro ninga ‘ciomboli.’​—Lerini Mateo 20:28.

3. Thangwi yanji tisafuna ciomboli?

Ciomboli ndi ntengo unalipwa toera kuombola munthu adatongwa kuphiwa. (Eksodo 21:29, 30) Kufa na kukalamba nee kukhacita khundu ya cifuniro cakutoma ca Mulungu kwa anthu. Tisadziwa tani pyenepi? Mulungu apanga mamuna wakutoma, Adhamu, kuti angacita cinthu cakuti m’Bhibhlya cisacemerwa “madawo,” iye mbadafa. Adhamu mbadakhonda kudawa,  iye cipo mbadafa. (Genesi 2:16, 17; 5:5) Mwakubverana na Bhibhlya, kufa ‘kwapita’ mu dziko kubulukira kwa Adhamu. Natenepa, Adhamu athaphulisa anace onsene na madawo, madawo anewa abweresa nkandzo, kufa. Ife tisafuna ciomboli toera kutisudzula ku nkandzo wa kufa kudatambira ife kubulukira kwa Adhamu.​—Lerini Aroma 5:12; 6:23.

Mbani akhafunika kulipa ciomboli toera kutisudzula ku nkandzo wa kufa? Tingafa, basi ene tisalipa madawo athu. Nee munthu m’bodzi wakusowa ungwiro anakwanisa kulipa madawo a anthu anango.​—Lerini Masalmo 49:7-9.

4. Thangwi yanji Yezu afa?

Mwakusiyana na ife, Yezu akhali waungwiro. Na thangwi ineyi, iye nee akhafunika kufa toera kulipa madawo ace​—iye cipo adawa. Mbuto mwace, Yezu afa thangwi ya madawo a anthu. Mulungu apangiza ufuni ukulu kakamwe kwa anthu mu kutuma Mwanace toera kudzatifera. Yezu apangizambo ufuni kwa ife mu kubvera Babace na kupereka umaso wace thangwi ya madawo athu.​—Lerini Jwau 3:16; Aroma 5:18, 19.

Onani vidyu Thangwi Yanji Yezu Afa?

5. Kodi Yezu akucitanji cincino?

Mu ndzidzi ukhakhala iye pa dziko yapantsi, Yezu awangisa atenda, alamusa anthu akufa, apulumusa anthu mu ngozwi zakugopswa. Natenepa, iye apangiza pinthu pinafuna iye kudzacita ntsogolo kwa anthu akubvera. (Mateo 15:30, 31; Jwau 5:28) Pidafa Yezu, Mulungu amulamusa mwa akufa mbampasa umaso wauzimu. (1 Pedro 3:18) Buluka penepo, Yezu adikhira ku nkono wamadyo wa Mulungu mpaka pa ndzidzi udapaswa iye mphambvu na Yahova toera kutonga ninga Mambo wa dziko yonsene yapantsi. (Ahebere 10:12, 13) Cincino, Yezu akutonga ninga Mambo kudzulu, pontho atowereri ace akumwaza mphangwa zenezi zadidi pa dziko yonsene yapantsi.​—Lerini Danyele 7:13, 14; Mateo 24:14.

Mwakukhonda dembuka, Yezu anadzaphatisira mphambvu yace ninga Mambo toera kumalisa nyatwa zonsene na ale anacitisa nyatwa zenezi. Onsene anakhulupira Yezu mu kumbvera, anadzatambira umaso mu paradizu pa dziko yapantsi.​—Lerini Masalmo 37:9-10.