Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 8

Thangwi Yanji Mulungu Asalekerera Uipi Na Nyatwa?

Thangwi Yanji Mulungu Asalekerera Uipi Na Nyatwa?

1. Uipi watoma tani?

Mulungu asalekerera anthu kutonga mu ndzidzi uzinji toera kupangiza kuti iwo nkhabe kwanisa kumalisa nyatwa za anthu

Uipi watoma pa dziko yapantsi mudalonga Sathani uthambi wakutoma. Pakutoma Sathani akhali anju waungwiro, mbwenye “iye nee apitiriza dzololo mu undimomwene.” (Jwau 8:44, Tradução do Novo Mundo) Iye atoma kukhala na cifuno cakuti anthu amulambire, mbwenye basi ene Mulungu ndi wakuthema kulambirwa. Sathani anyengeza nkazi wakutoma, Eva, mbantundusa toera ambvere mbuto mwakubvera Mulungu. Adhamu aphatana na Eva mu kukhonda bvera Mulungu. Cisankhulo ca Adhamu cisacitisa anthu kuthabuka na kufa.​—Lerini Genesi 3:1-6, 19.

Mudalonga Sathani kuti Eva akhonde kubvera Mulungu, iye akhatoma kusandukira utongi ukulu wa Mulungu, peno kuthema kwa Mulungu toera kutonga. Anthu azinji asaphatana na Sathani mu kukhonda Mulungu ninga Mambo wawo. Natenepa, Sathani asakhala “nkadamu wa pantsi pano.”​—Lerini Jwau 14:30; 1 Jwau 5:19.

2. Pyakucitwa pya Mulungu nee pikhali mwadidi?

Mabasa onsene a Mulungu ndi aungwiro. Anthu na aanju adacitwa na Mulungu akhakwanisa kubvera Mulungu mwadidi. (Deuteronomyo 32:4, 5) Mulungu aticita na ufulu wakusankhula kucita pinthu pyadidi peno kucita pinthu pyakuipa. Ufulu unoyu usatipasa mwai toera kupangiza ufuni wathu kwa Mulungu.​—Lerini Tyago 1:13-15; 1 Jwau 5:3.

3. Thangwi yanji Mulungu asalekerera nyatwa mpaka lero?

Kubulukira pa ndzidzi udasandukira Adhamu na Eva m’munda wa Edeni, Yahova asalekerera usandukiri unoyu ku utongi wace ukulu. Thangwi yanji? Toera kupangiza kuti mwakusowa ciphedzo ca Yahova nkhabe utongi unakwanisa kuphindulisa anthu. (Koelete 7:29; 8:9) Pakupita pyaka 6.000 m’mbiri ya anthu, pyenepi pisaonekeratu pakweca. Atongi a  anthu asacimwana kumalisa nkhondo, uphanga, kusowa ulungami, peno utenda.​—Lerini Yeremiya 10:23; Aroma 9:17.

Mwakusiyana na utongi wa anthu, utongi wa Mulungu usaphindulisa onsene anautawira. (Izaiya 48:17, 18) Mwakukhonda dembuka, Yahova anadzafudza mautongi onsene a anthu. Basi ene anthu ale anasankhula kutongwa na Mulungu anadzakhala pa dziko yapantsi.​—Izaiya 11:9.​—Lerini Danyele 2:44.

4. Kupirira kwa Mulungu kusatipasa mwai toera kucitanji?

Sathani alonga kuti nkhabepo munthu wakuti mbadakwanisa kutumikira Yahova mwaufuni. Musafuna mupangize kuti unoyu ndi uthambi? Imwe munakwanisa! Kupirira kwa Mulungu kusatipasa mwai toera kusankhula khala tisafuna kutongwa na Mulungu peno kutongwa na anthu. Ife tisapangiza kusankhula kwathu kubulukira m’makhaliro a umaso wathu.​—Lerini Yobe 1:8-12; Misangani 27:11.

5. Tinasankhula tani Mulungu ninga Ntongi wathu?

Pisankhulo pyathu pisapangiza khala tisafuna Mulungu ninga Ntongi wathu

Tinakwanisa kusankhula Mulungu ninga Ntongi wathu mu kupfundza pya iye na kucita khundu mu ulambiri wandimomwene wakubulukira m’Mafala a Mulungu, Bhibhlya. (Jwau 4:23) Tinakwanisa kukhonda Sathani ninga ntongi wathu mu kukhonda kucita khundu mu ndale za dziko na nkhondo, ninga pidacita Yezu.​—Lerini Jwau 17:14.

Sathani asaphatisira mphambvu yace toera kucitisa makhaliro aulukwali na pinthu pyakuphekesa kuoneka ninga ndi pyadidi. Tingakhonda macitiro anewa, axamwali athu na acibale anango anakwanisa kutisingirira peno kutipingiza. (1 Pedro 4:3, 4) Natenepa, tisafunika kucita cisankhulo. Kodi tinadzacita uxamwali na anthu akuti asafuna Mulungu? Kodi tinadzapitiriza kubvera miyambo ya ndzeru na yaufuni ya Mulungu? Tingacita pyenepi, tinadzapangiza kuti Sathani alonga uthambi padalonga iye kuti nee munthu m’bodzi mbadabvera Mulungu mu ndzidzi wakunentsa.​—Lerini 1 Akorinto 6:9, 10; 15:33.

Ufuni wa Mulungu kwa anthu usapasa cibaso cakuti uipi na nyatwa zinadzamala. Ale anakhulupira pyenepi anadzakhala na umaso wa kwenda na kwenda pa dziko yapantsi.​—Lerini Jwau 3:16.