Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 5

Ndi Cipi Cifuniro Ca Mulungu Na Dziko Yapantsi?

Ndi Cipi Cifuniro Ca Mulungu Na Dziko Yapantsi?

1. Thangwi yanji Mulungu acita dziko yapantsi?

Yahova apereka dziko yapantsi kuna amuna na akazi. Dziko yapantsi ndi mudzi wathu. Natenepa, banja yakutoma, Adhamu na Eva, nee acitwa toera kudzadza kudzulu​—Mulungu acita kale aanju toera akhale kudzulu. (Yobe 38:4, 7) Mbuto mwace, Mulungu aikha mamuna wakutoma mu paradizu yakubalika kakamwe ikhacemerwa munda wa Edeni. (Genesi 2:15-17) Yahova apasa Adhamu na anace antsogolo cidikhiro cakukhala na umaso wa kwenda na kwenda pa dziko yapantsi.​—Lerini Masalmo 37:29; 115:16.

Pakutoma, basi ene munda wa Edeni ukhali paradizu. Banja yakutoma ikhafunika kudzadza dziko yapantsi na anawo. Mu kupita kwa ndzidzi, iwo akhafunika kutonga dziko yonsene mbaicitisa kukhala paradizu. (Genesi 1:28) Dziko yapantsi cipo inadzafudzwa. Ndzidzi onsene dziko yapantsi inadzakhala mudzi wa anthu.​—Lerini Masalmo 104:5.

2. Thangwi yanji dziko yapantsi lero si paradizu tayu?

Adhamu na Eva nee abvera Mulungu, na thangwi ineyi Yahova aabulusa m’munda wa Edeni. Paradizu yaluzika, nee munthu m’bodzi asakwanisa kusasanyira papswa paradizu. Bhibhlya isalonga: “Dziko yapantsi iri m’manja mwa wakuipa.”​—Yobe 9:24, Tradução do Novo Mundo.​Lerini Genesi 3:23, 24.

Kodi Yahova aduwala cifuniro cace cakutoma kwa anthu? Nkhabe! Iye ndi wamphambvu zonsene. Iye nkhabe phonya kukwanirisa cifuniro cace. (Izaiya 45:18) Iye anadzacitisa pontho papswa mitundu ya anthu kukhala ninga mukhafunira iye.​—Lerini Masalmo 37:10, 34.

3. Dziko yapantsi inadzakhala tani pontho Paradizu?

Paradizu inadzacitwa pontho papswa pa dziko yapantsi nkati mwa kutonga kwa Yezu ninga Mambo wa Mulungu. Pa nkhondo  inacemerwa Harmagedoni, Yezu anadzatsogolera aanju a Mulungu toera kufudza anthu onsene anakhonda bvera Mulungu. Buluka penepo, Yezu anadzafungira Sathani nkaidi mu pyaka 1.000. Anthu a Mulungu anadzapulumuka pa nkhondo ineyi thangwi Yezu anadzaatsogolera na kuatsidzikiza. Iwo anadzatsandzaya na umaso wa kwenda na kwenda mu Paradizu pa dziko yapantsi.​—Lerini Apokalipse 20:1-3; 21:3, 4.

4. Nyatwa zinadzamala lini?

Mulungu anadzamalisa lini uipi pa dziko yapantsi? Yezu apereka “chidzindikiro” toera kupangiza kuti kumala kuli cifupi. Makhaliro acincino a dziko asaikha pangozwi umaso wa anthu, pontho asapangiza kuti tikukhala mu ndzidzi ‘wakumala kwa pantsi pano.’​—Lerini Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Nkati mwa pyaka 1.000, Yezu anadzatonga dziko yapantsi kubulukira kudzulu, iye anadzamalisa nyatwa zonsene. (Izaiya 9:6, 7; 11:9) Mbuto mwa kutumikira ninga Mambo, Yezu anadzatumikira ninga Nyantsembe Wankulu, pontho iye anadzabulusa madawo a ale anafuna Mulungu. Natenepa, kubulukira mwa Yezu, Mulungu anadzamalisa mautenda, kukalamba, na kufa.​—Lerini Izaiya 25:8; 33:24.

5. Mbani anafuna kudzakhala mu Paradizu?

Pa Nyumba ya Umambo, munadzagumana anthu akuti asafuna Mulungu, pontho asafuna kupfundza kuti anakomeresa tani Yahova

Anthu anabvera Mulungu anadzakhala mu Paradizu. (1 Jwau 2:17) Yezu atuma atowereri ace toera kusaka anthu a ntima wadidi na kuapfundzisa kuti anakwanisa tani kukhala akutawirika kwa Mulungu. Lero, Yahova akusasanyira pikwi na pikwi pya anthu toera kukhala na umaso ntsogolo mu Paradizu pa dziko yapantsi. (Sofoniya 2:3) Pa Nyumba za Umambo za Mboni za Yahova, anthu asapfundza toera kukhala amuna na ababa adidi, kukhala akazi na amama adidi. Anapiana na anyakubala asalambira pabodzi pene mbapfundza kuti anaphindula tani na mphangwa zadidi.​—Lerini Mikeya 4:1-4.