Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 7

Umambo Wa Mulungu Ndi Ninji?

Umambo Wa Mulungu Ndi Ninji?

1. Umambo wa Mulungu ninji?

Ninji pinacitisa Yezu kukhala Mambo wakuthema?​—MARKO 1:40-42.

Umambo wa Mulungu ndi utongi wakudzulu. Iwo unadzafudza mautongi anango onsene, pontho Mulungu anadzaphatisira Umambo unoyu toera kukwanirisa cifuno cace kudzulu na pa dziko yapantsi. Ndi mphangwa zadidi kuti Mulungu anadzaphatisira Umambo wace toera kucita pyenepi. Mwakukhonda dembuka Umambo wa Mulungu unadzakwanirisa cifuno ca anthu cakukhala na utongi wadidi. Umambo unadzacitisa kuti anthu onsene pa dziko yapantsi akhale akuphatana.​—Lerini Danyele 2:44; Mateo 6:9, 10; 24:14.

Yahova asankhula Mwanace, Yezu Kristu, toera kukhala Mambo wa Umambo Wace.​—Lerini Apokalipse 11:15.

Onani vidyu Umambo wa Mulungu Ninji?

2. Thangwi yanji Yezu ndi Mambo wakuthema?

Mwana wa Mulungu ndi Mambo wakuthema thangwi iye ndi wakukoma ntima, ndi wakuwanga pa pinthu pyakulungama. (Jwau 1:14) Pontho iye ali na mphambvu zakukwana toera kuphedza anthu, thangwi iye anadzatonga dziko yapantsi kubulukira kudzulu. Pidamala iye kulamuswa mwa akufa, akwira kudzulu mbakhala ku nkono wamadyo wa Yahova mbadikhira. (Ahebere 10:12, 13) Mukupita kwa ndzidzi, Mulungu ampasa mphambvu toera atome kutonga.​—Lerini Danyele 7:13, 14.

3. Mbani anafuna kudzatonga pabodzi na Yezu?

Nsoka unacemerwa ‘anthu akucena’ unadzatonga na Yezu kudzulu. (Danyele 7:27) Anthu akucena akutoma adasankhulwa akhali apostolo akukhulupirika a Yezu. Mpaka lero, Yahova asapitiriza  kusankhula amuna na akazi akukhulupirika ninga anthu akucena. Ninga Yezu, iwo asalamuswa mwa akufa na manungo auzimu.​—Lerini Jwau 14:1-3; 1 Akorinto 15:42-44.

Ndi anthu angasi anafuna kwenda kudzulu? Yezu aacemera “nkumbi ung’onong’ono.” (Luka 12:32) Pakumalisira iwo anadzafungisa numero yakukwana 144.000. Iwo anadzatonga dziko yapantsi pabodzi na Yezu.​—Lerini Apokalipse 14:1.

4. Ninji pidacitika pa ndzidzi udatoma Yezu kutonga?

Umambo wa Mulungu watoma kutonga mu caka 1914. * Cinthu cakutoma cidacita Yezu ninga Mambo cikhali kuponya Sathani na mademonyo ace pa dziko yapantsi. Sathani akhala waukali kakamwe mbatoma kuonesa nyatwa anthu pa dziko yapantsi. (Apokalipse 12:7-10, 12) Buluka penepo, dzedze yathimizirika kakamwe kwa anthu. Nkhondo, njala, utenda na piteketeke, pyonsene pikucita khundu ya “chidzindikiro” cakuti mwakukhonda dembuka Umambo unadzatonga pinthu pyonsene pa dziko yapantsi.​—Lerini Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Umambo wa Mulungu ukucitanji?

Kubulukira m’basa yakumwaza mphangwa pa dziko yonsene yapantsi, Umambo wa Mulungu ukugumanya mwinji ukulu wa anthu akubuluka ku madzindza onsene. Pikwi na pikwi pya anthu a ntima wadidi asakhala anthu a Umambo wa Mulungu pabodzi na Yezu ninga Mambo wawo. Umambo wa Mulungu unadzaatsidzikiza pa ndzidzi wakuti Umambo unoyu unadzafudza makhaliro ano akuipa anaoneka pa dziko yapantsi. Natenepa, onsene anafuna kuphindula na Umambo wa Mulungu asafunika apfundze kubvera utongi wa Yezu.​—Lerini Apokalipse 7:9, 14, 16, 17.

Nkati mwa pyaka 1.000, Umambo unadzakwanirisa cifuniro cakutoma ca Mulungu kwa anthu. Dziko yonsene yapantsi inadzakhala paradizu. Pakumalisa, Yezu anadzapereka Umambo kwa Babace. (1 Akorinto 15:24-26) Alipo ananyerezera imwe toera kumpanga pya Umambo wa Mulungu?​—Lerini Masalmo 37:10, 29.

 

^ ndima 6 Toera kudziwa unyomonyomo unapangiza maprofesiya a Bhibhlya adalonga pya caka 1914, onani matsamba 215-218 m’bukhu Kodi Mwandimomwene Bhibhlya Isapfundzisanji?