Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 1

Ninji Mphangwa Zadidi?

Ninji Mphangwa Zadidi?

1. Ndi mphangwa zanji zisabuluka kwa Mulungu?

Mulungu asafuna kuti anthu akhale akutsandzaya na umaso pa dziko yapantsi. Iye asasanya dziko yapantsi na pinthu pyonsene pa dziko thangwi asafuna anthu. Mwakukhonda dembuka iye anadzacita pinthu toera kupasa tsogolo yadidi kwa anthu mu dziko yonsene. Iye anadzasudzula anthu ku pinthu pinacitisa nyatwa.​—Lerini Yeremiya 29:11, Tradução do Novo Mundo.

Nkhabepo utongi usakwanisa kumalisa uphanga, utenda, peno kufa. Mbwenye pana mphangwa zadidi. Mwakukhonda dembuka, Mulungu anadzafudza mautongi onsene a anthu mbakhazikisa utongi wace. Anthu a utongi unoyu anadzakhala na ntendere, pontho na ungumi wadidi.​—Lerini Izaiya 25:8; 33:24; Danyele 2:44.

2. Thangwi yanji mphangwa zadidi ndi zakufunika mwakucimbiza?

Nyatwa zinadzamala basi ene Mulungu angabulusa anthu akuipa pa dziko yapantsi. (Sofoniya 2:3) Pyenepi pinadzacitika lini? Mafala a Mulungu alongeratu makhaliro anathabusa anthu cincino. Pinthu pyakuipa pinacitika pa dziko yapantsi pisapangiza kuti ndzidzi wa Mulungu toera kucita pinthu uli cifupi.​—Lerini 2 Timoti 3:1-5.

3. Tisafunika kucitanji?

Tisafunika kupfundza pya Mulungu kubulukira ku Mafalace, Bhibhlya. Bhibhlya ndi ninga tsamba yakubuluka kwa baba waufuni kwa ife. Isatipanga kuti tinakhala tani na umaso wadidi cincino, pontho tinakhala tani na umaso wakukhonda mala pa dziko yapantsi ntsogolo. Mwandimomwene, anango nee anadzafuna kuti mutambire ciphedzo toera kubvesesa Bhibhlya. Nakuti Mulungu apikira kuti tinadzakhala na tsogolo yadidi, nee tisafunika kutawirisa anango atipingize kupfundza Bhibhlya.​—Lerini Misangani 29:25; Apokalipse 14:6, 7.