Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 6

Ndi Cidikhiro Cipi Ciripo Kwa Anthu Akufa?

Ndi Cidikhiro Cipi Ciripo Kwa Anthu Akufa?

1. Ndi zipi mphangwa zadidi thangwi ya anthu akufa?

Mudafika Yezu ku Betanya cifupi na Yerusalemu, pakhadapita ntsiku zinai za kufa kwa Lazaro, xamwali wa Yezu. Yezu aenda ku nthumbi na Marta pabodzi na Mariya, anyamainga a nyakulowa. Mwakucimbiza, nsoka wa anthu wagumanyikana. Munakwanisa kunyerezera kutsandzaya kwa Marta na Mariya mu ndzidzi wakuti Yezu alamusa Lazaro mwa akufa?​—Lerini Jwau 11:21-24, 38-44.

Marta akhadziwa mphangwa zadidi zinalonga pya anthu akufa. Iye akhadziwa kuti Yahova anadzalamusa anthu akufa toera akhale pontho na umaso pa dziko yapantsi.​—Lerini Yobe 14:14, 15.

2. Ndi api makhaliro a anthu akufa?

Mulungu apanga Adhamu: ‘Iwe ndiwe pfumbi, unadzabwerera pontho ku pfumbi.’​—GENESI 3:19.

Anthu acitwa kubulukira ku pfumbi ya mataka. (Genesi 2:7; 3:19) Ife nee ndife mizimu inakhala m’manungo a uunthu. Tacitwa na manungo aunyama, natenepa, nee khundu ibodzi ya manungo anthu isapitiriza kukhala maso tingafa. Tingafa, ongo wathu usafambo, pontho manyerezero athu asamala. Na thangwi ineyi, Lazaro nee alonga pidatamba iye mu ndzidzi udafa iye, thangwi anthu akufa nee asadziwa pinthu.​—Lerini Masalmo 146:4; Koelete 9:5, 6, 10.

 Kodi Mulungu asathabusa anthu akufa na moto? Nakuti Bhibhlya isapangiza kuti anthu akufa nkhabe dziwa pinthu, pisaoneka pakweca kuti infernu ya moto ndi cipfundziso caunthawatawa cakuti cisacitisa anthu kuxola Mulungu. Manyerezero anewa akuthabusa anthu na moto nee asakomeresa Mulungu.​—Lerini Yeremiya 7:31.

3. Kodi anthu akufa anakwanisa kulonga na ife?

Anthu akufa nkhabe kwanisa kulonga nee kubva. (Masalmo 115:17) Mbwenye aanju anango ndi akuipa, iwo asakwanisa kulonga na anthu mbasangizira kukhala anthu adafa. (2 Pedro 2:4) Yahova asatikhondesa kuyesera kulonga na anthu akufa.​—Lerini Deuteronomyo 18:10, 11.

4. Mbani anafuna kudzalamuswa mwa akufa?

Pikwi na pikwi pya anthu adafa akuti ali mu nthumbi anadzalamuswa toera kukhala pontho na umaso pa dziko yapantsi. Ngakhale anango akuti nee adziwa Mulungu pabodzi na ale adacita pinthu pyakuipa anadzalamuswambo.​—Lerini Luka 23:43; Machitiro 24:15.

Anthu anafuna kudzalamuswa mwa akufa anadzapfundza undimomwene wa Mulungu na kupangiza cikhulupiro cawo kwa Yezu mu kumbvera. (Apokalipse 20:11-13) Ale anafuna kudzalamuswa mwa akufa mbacita pinthu pyadidi anadzakhala kwenda na kwenda pa dziko yapantsi.​—Lerini Jwau 5:28, 29.

5. Kodi kulamuswa mwa akufa kusatipangizanji thangwi ya Yahova?

Mulungu acitisa kuti cidikhiro ca anthu akufa cikwanisike mu kutumiza Mwanace toera kudzatifera. Natenepa, kulamuswa mwa akufa kusatipangiza ufuni wa Yahova na udidi wace wakukhonda kutithema. Anthu akufa angadzalamuswa, makamaka musafuna kuona ani?​—Lerini Jwau 3:16; Aroma 6:23.